Colom, Cervantes i la bandera espanyola són robatoris

Ir abajo

Colom, Cervantes i la bandera espanyola són robatoris

Missatge por Portalcat el Dg Nov 08, 2009 8:35 pm

Que Espanya cau a trossos ho veu tothom ja, a aquestes alçades. S'apropa un meteorit de proporcions descomunals que porta la trajectòria perfecta per a impactar als ciments d'Espanya, el que podríem anomenar "L'Espanyolíssima Trinitat" i que l'enviarà a fer punyetes. I és que els tres grans símbols, els pilars emocionals de la "Nación Española" que ells anomenen "Colón", "Cervantes" i la "bandera española" són simplement apropiacions indegudes de les més grans glòries catalanes.1. "Colón".

Que Colom era català se sap des de principis del segle XX. El 1927, per exemple, el peruà Luis Ulloa ja ho va assegurar amb molta informació a les seves mans. L'origen de l'estàtua de Colom cal cercar-la en aquest fet. Van arribar la guerra genocida, el nazi fastigós i el camp de concentració de 40 anys, i ja en fa 18 que Jordi Bilbeny, de la Fundació d'Estudis Històrics de Catalunya (FEHC, www.histocat.com ), va començar a gratar. Després de tres llibres anteriors, acaba de publicar-ne el quart i de moment definitiu, "Cristòfor Colom: príncep de Catalunya" (Editorial Proa). A partir d'ara són els altres els que han de demostrar alguna cosa sobre el "contementida" oficial. Fins i tot als Estats Units el Discovery Channel va emetre un documental sobre Colom en què s'assegurava que la hipòtesi més raonable és la catalana. Ara que sabem que Colom era un noble de Barcelona, vinculat a la Cort, militar i navegant expert, que formava part de la potència nàutica i militar de l'època que dominava la Mediterrània i que les Canàries eren la base catalana de l'Atlàntic durant els segles XIV-XV, que va sortir de Pals de l'Empordà quan tenia un important port abans que el desviament del Ter el sepultés sota els sediments i hi creés la platja que veiem avui dia, que va rebre el finançament de la Corona d'Aragó, que va obtenir el càrrec de Virrei (càrrec catalanoaragonès), que hi ha mapes antics per tota Europa amb tota Amèrica plena d'escuts amb quatre barres, ara que sabem que en cartes de Colom a Itàlia, signava ColoM, acabat amb M, i que escriu amb catalanades contínues... Ara que sabem tot això, a veure qui és l'estúpid que a partir d'ara celebra el 12 d'octubre com a Fiesta de la Hispanidad sense que li caigui la punyetera cara de vergonya.2. "Cervantes".

Seguint la línia de la investigació de Colom, i estudiant a fons la censura terrible dels segles XVI i XVII (justament els pressumptes segles d'or de la literatura castellana, que venien just després dels segles d'or de la literatura... catalana!! és clar... la "Decadència"!!), el mateix investigador Jordi Bilbeny descobreix que no es podien publicar llibres en català, i no només això, sinó que directament, no es pot publicar res sense que sigui retocat o traduït pels censors. Se sap ja que la vida de Cervantes no va ser la d'un individu qualsevol d'Alcalá de Henares, sinó la d'una persona culta, vinculada a la Cort, que es mou tota la vida pels territoris de la Corona d'Aragó, que el Quixot és una burla de l'aristocràcia castellana de l'època que va ser celebrada (i publicada massivament al principi) justament als territoris més anticastellans (València, Barcelona, Portugal i Flandes). Sabem que la història de la família Servent, de Xixona, quadra perfectament amb la vida i la família de Cervantes, batalles i empresonaments per la
Mediterrània inclosos. Sabem que Cervantes parla de València com la ciutat més bonica d'Europa, que ridiculitza contínuament els castellans, que parla elogis majúsculs dels catalans, que el boig del Quixot recupera la raó a Barcelona, que salva del foc el Tirant lo Blanc, que el Quixot està ple de catalanades i no se'n conserva la primera edició de Barcelona, que la partida de naixement de Cervantes a Alcalá està falsificada... I tantes, tantes, tantes coses més, que en pocs dies s'estrenarà un documental de David Grau sobre el tema de la catalanitat de Cervantes, o ja n'hauríem de dir "Miquel de Servent". A veure qui és l'estúpid que a partir d'ara s'atreveix a anomenar l'espanyol "la llengua de Cervantes" sense que li caigui la punyetera cara de vergonya.3. "La bandera española".

Sabem que la bandera catalana, les quatre barres vermelles (o 2, o 3, o 4, o 5, o 6... com era comú en tota l'edat mitjana) sobre fons groc és la bandera més antiga d'Europa, que durant segles identifica tots els regnes confederats de la Corona d'Aragó, tant abans com després del 1714, quan està més que documentada, pintada i dibuixada, que ha perdurat tant que ha arribat fins i tot als nostres dies... I en canvi la bandera "espanyola" actual és fruit d'un decret de Carlos III a finals del segle XVIII (!!) i va ser triada (oh casualitat entre les casualitats...) entre algunes altres opcions basades en franjes vermelles horitzontals sobre fons groc (!!). En poques paraules, que la bandera espanyola és una còpia barata, una apropiació indeguda, un plagi, de la mil·lenària bandera catalana. En aquestes condicions, a veure qui s'atreveix a celebrar el Día de la Hispanidad onejant una bandera "española" enorme a la Plaza de Colón, dient que "l'idioma de Cervantes" no va ser mai "lengua de imposición, sino de encuentro".Espanya és a punt de desaparèixer per pura vergonya d'ella mateixa. La veritat sobre l'Espanyolíssima Trinitat és que tot és una punyetera farsa, una mentida de proporcions descomunals, una apropiació indeguda sense comparació en tota la història europea, que el món és a punt de descobrir, perquè malgrat el pas dels segles, evidentment una mentida tan grossa havia de deixar rastres que avui hem trobat finalment, malgrat tots els entrebancs, i que les noves tecnologies ajuden a divulgar amb un simple clic: www.histocat.cat.A Espanya se li acosten temps foscos, de negror, de vergonya infinita. El meteorit gegant acaba d'entrar ja a l'atmosfera, i es carregarà en molt poc temps tot el que encara queda dret de la mentida més gran de la història. A partir d'ara riurem molt.


Adéu Espanya!

Juan Manuel Rodríguez, 30 anys
Castelldefels (Baix Llobregat)
Conseller de Catalunya Acció


http://www.catalunyaaccio.org/elnord/historia/2006/03/lespanyolssima-trinitat-sesfondra-colom.html


Editat per darrera vegada per Ayme el Dt Abr 20, 2010 2:52 am, editat 1 cop en total
avatar
Portalcat
Admin

Nombre de missatges : 3515
Fecha de inscripción : 30/10/2009
Edad : 32
Ubicació : Barçalona

http://portalcatala.forocatalan.com

Tornar a dalt Ir abajo

Re: Colom, Cervantes i la bandera espanyola són robatoris

Missatge por Portalcat el Dt Abr 20, 2010 2:50 am

ENGLISH (CATALAN CULTURE PORTAL)

Columbus, Cervantes and the Spanish flag thefts are

Spain which falls apart because everyone sees it at this point. Approaching a meteorite enormous proportions that takes the perfect trajectory to hit the foundations of Spain, what could be called "The Trinity Espanyolíssima" and send it to fuck. Because the three major symbols, emotional cornerstones of the "Spanish Nation" that they call "Columbus", "Cervantes" and "Spanish flag" is simply the biggest embezzlement Glories Catalanes.1. "Columbus."

That Columbus was Catalan known since the early twentieth century. In 1927, for example, Peruvian Luis Ulloa already said with lots of information at your fingertips. The origin of the statue of Columbus must be sought in this. Reached genocidal war, the wacky and the Nazi concentration camp 40 years ago and already 18 Bilbeny that George, the Foundation for Historical Studies of Catalonia (FEHC, www.histocat.com), began to scratch . After three previous books, has just published its fourth and final time, "Christopher Columbus: Prince of Catalonia" (Editorial Proa). From now on the other are those who have to prove something about the "contementida" official. Even in the U.S. on Discovery Channel aired a documentary about Columbus in ensuring that the most reasonable hypothesis is Catalan. Now we know that Columbus was a noble Barcelona, linked to the Court, and military expert sailor, part of the nautical and military power of the era that dominated the Mediterranean and the Canary Islands were the basis Catalan Atlantic during the XIV-XV, which sticks out of the Empordà when he was an important port before the turn of the Ter buried under sediment and is created on the beach we see today, which received funding from the Crown Aragon, who won the post of Viceroy (Catalan-charge), there are old maps all over Europe throughout the Americas with full shields with four bars, now we know that in letters to Italy Colon, Colon signed, completed with M, and writes catalanades continued ... Now that we know all this, to see who is stupid that from now celebrated on 12 October at the Hispanic Fiesta will fall without the punyetera heads in shame.2. "Cervantes".

Following the line of research of Columbus, and studying in depth the terrible censorship of the sixteenth and seventeenth centuries (centuries precisely the presumed gold of Spanish literature, which came just after the golden centuries of Catalan literature ... ! is clear ... the "Decline "!!), Bilbeny same researcher discovers that George could not get books published in Catalan, and not only that, but directly, you can not publish anything without being retouched or translated by censors. Known as Cervantes was not an individual any of Alcala de Henares, but an educated person, linked to the Court, that life moves the territories of the Crown of Aragon , that Don Quixote is a mockery of the Spanish aristocracy of the time it was held (and massively released in the beginning) just over the territories anticastellans (Valencia, Barcelona, Portugal and Flanders). We know the history of the family servant, Jijona, perfectly stable and the family life of Cervantes, battles and imprisonment for
Mediterranean included. We know that Cervantes speaks of Tokyo as the most beautiful city in Europe, who constantly ridicules the Spaniards, who spoke praised the Catalan capital, the mad Don Quixote in Barcelona right back, saving the fire Tirant lo Blanc, the Quixote is full of catalanades and preserved first edition of Barcelona, the birth of Cervantes in Alcalá falsified ... And many, many, many things that in a few days released a documentary on the subject of David Bachelor of Catalan Cervantes, or as we should say "Michael's Servant." See who is stupid that from now dares to call the Spanish "the language of Cervantes' would fall without the punyetera heads in shame.3. "The Spanish flag."

We know that the Catalan flag, the four red bars (or 2 or 3, or 4 or 5 or 6 ... as was common throughout the Middle Ages) on a yellow background is the oldest flag in Europe for centuries that identifies all the kingdoms of Aragon confederates, both before and after 1714, when more than documented, drawn and painted, which has endured so much that has come even today ... And change the flag "Spanish" now is the result of a decree of Charles III in the late eighteenth century (!) And was elected (oh coincidence between the chances ...) among several other options based on horizontal red stripe on a yellow background (!!). In short, the Spanish flag is a cheap copy, a misappropriation, a plagiarism of ancient Catalan flag. Under these conditions, to see who dares to celebrate Dia de la Hispanidad waving a flag "Spanish" in the vast Plaza Colon, saying that "the language of Cervantes" was never "Language of taxation, but of meeting.Spain is about to disappear for pure shame to herself. The Truth About Trinity Espanyolíssima punyetera is that everything is a farce, a lie of enormous proportions, a misappropriation unmatched throughout European history, the world is about to discover, that despite the passage of time, obviously a lie was so big that today we found a trace Finally, despite all obstacles, and help disseminate new technologies with a single click: www.histocat.cat.In Spain you bring dark times, the blackness of infinite shame. The giant meteorite just entered it into the atmosphere, and loaded in a very short time everything is still right to lie largest in history. From now on, laugh a lot.


Goodbye Spain!

-------------------------------------------------------

en castellano Español (PORTAL DE CULTURA CATALANA)

Colón, Cervantes y la bandera española son robos

Que España se cae a pedazos lo ve todo el mundo ya, a estas alturas. Se acerca un meteorito de proporciones descomunales que lleva la trayectoria perfecta para impactar a los cementos de España, lo que podríamos llamar "la españolísima Trinidad" y que lo enviará a hacer puñetas. Y es que los tres grandes símbolos, los pilares emocionales de la "Nación Española" que ellos llaman "Colón", "Cervantes" y la "bandera española" son simplemente apropiaciones indebidas de las más grandes glorias catalanas.

1. "Colón".

Que Colón era catalán se sabe desde principios del siglo XX. En 1927, por ejemplo, el peruano Luis Ulloa ya lo aseguró con mucha información en sus manos. El origen de la estatua de Colón hay que buscarla en este hecho. Llegaron la guerra genocida, el nazi asqueroso y el campo de concentración de 40 años, y ya hace 18 que Jordi Bilbeny, de la Fundación de Estudios Históricos de Cataluña (FEHC, www.histocat.com), empezó a rascarse . Después de tres libros anteriores, acaba de publicar su cuarto y de momento definitivo, "Cristóbal Colón: príncipe de Cataluña" (Editorial Proa). A partir de ahora son los otros los que deben demostrar algo sobre el "contementida" oficial. Incluso en Estados Unidos el Discovery Channel emitió un documental sobre Colón en el que se aseguraba que la hipótesis más razonable es la catalana. Ahora que sabemos que Colón era un noble de Barcelona, vinculado a la Corte, militar y navegante experto, que formaba parte de la potencia náutica y militar de la época que dominaba el Mediterráneo y que Canarias eran la base catalana del Atlántico durante los siglos XIV-XV, que salió de Palos de l'Empordà cuando tenía un importante puerto antes de que el desvío del Ter el sepultara bajo los sedimentos y se creara la playa que vemos hoy día, que recibió la financiación de la Corona de Aragón, que obtuvo el cargo de virrey (cargo aragonés), que hay mapas antiguos por toda Europa con toda América llena de escudos con cuatro barras, ahora que sabemos que en cartas de Colón a Italia, firmaba Colom, acabado con M, y que escribe con Catalanades continuas ... Ahora que sabemos todo esto, a ver quién es el estúpido que a partir de ahora celebra el 12 de octubre como Fiesta de la Hispanidad sin que le caiga la puñetera cara de vergüenza.

2. "Cervantes".

Siguiendo la línea de la investigación de Colón, y estudiando a fondo la censura terrible de los siglos XVI y XVII (justamente los presuntos siglos de oro de la literatura castellana, que venían justo después de los siglos de oro de la literatura ... catalana ! claro ... la "Decadencia "!!), el mismo investigador Jordi Bilbeny descubre que no se podían publicar libros en catalán, y no sólo eso, sino que directamente, no se puede publicar nada sin que sea retocado o traducido por los censores. Se sabe ya que la vida de Cervantes no fue la de un individuo cualquiera de Alcalá de Henares, sino la de una persona culta, vinculada a la Corte, que se mueve toda la vida por los territorios de la Corona de Aragón , que Don Quijote es una burla de la aristocracia castellana de la época que fue celebrada (y publicada masivamente al principio) justamente en los territorios más anticastellana (Valencia, Barcelona, Portugal y Flandes). Sabemos que la historia de la familia Siervo, de Jijona, cuadra perfectamente con la vida y la familia de Cervantes, batallas y encarcelamientos por la
Mediterráneo incluidos. Sabemos que Cervantes habla de Valencia como la ciudad más bonita de Europa, que ridiculiza continuamente los castellanos, que habla elogios mayúsculos de los catalanes, que el loco del Quijote recupera la razón a Barcelona, que salva del fuego el Tirant lo Blanc, que el Quijote está lleno de Catalanades y no se conserva la primera edición de Barcelona, que la partida de nacimiento de Cervantes en Alcalá está falsificada ... Y tantas, tantas, tantas cosas más, que en pocos días se estrenará un documental de David Grau sobre el tema de la catalanidad de Cervantes, o ya deberíamos decir "Miguel de Siervo". A ver quién es el estúpido que a partir de ahora se atreve a llamar al español "la lengua de Cervantes" sin que le caiga la puñetera cara de vergüenza.3. "La bandera española".

Sabemos que la bandera catalana, las cuatro barras rojas (o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 ... como era común en toda la Edad Media) sobre fondo amarillo es la bandera más antigua de Europa, que durante siglos identifica todos los reinos confederados de la Corona de Aragón, tanto antes como después de 1714, cuando está más que documentada, pintada y dibujada, que ha perdurado tanto que ha llegado incluso a nuestros días ... Y en cambio la bandera "española" actual es fruto de un decreto de Carlos III a finales del siglo XVIII (!) Y fue elegida (oh casualidad entre las casualidades ...) entre algunas otras opciones basadas en franjas rojas horizontales sobre fondo amarillo (!!). En pocas palabras, que la bandera española es una copia barata, una apropiación indebida, un plagio, de la milenaria bandera catalana. En estas condiciones, a ver quién se atreve a celebrar el Día de la Hispanidad ondeando una bandera "española" enorme en la Plaza de Colón, diciendo que "el idioma de Cervantes" nunca fue "lengua de imposición, sino de encuentro ".España está a punto de desaparecer por pura vergüenza de sí misma. La verdad sobre la españolísima Trinidad es que todo es una puñetera farsa, una mentira de proporciones descomunales, una apropiación indebida sin comparación en toda la historia europea, que el mundo está a punto de descubrir, porque a pesar del paso de los siglos, evidentemente una mentira tan grande debía dejar rastros que hoy hemos encontrado finalmente, a pesar de todos los obstáculos, y que las nuevas tecnologías ayudan a divulgar con un simple clic: www.histocat.cat.En España se le acercan tiempos oscuros, de negrura, de vergüenza infinita. El meteorito gigante acaba de entrar ya en la atmósfera, y se cargará en muy poco tiempo todo lo que aún queda derecho de la mentira más grande de la historia. A partir de ahora reiremos mucho.


Adiós España!

----------------------------------------------------------


DEUTSCHER (Kulturportal Katalanisch)

Columbus, Cervantes und der spanische Flagge Diebstähle sind

Spanien, die auseinander fällt, weil jeder sieht es an dieser Stelle. Annäherung an ein Meteorit enorme Ausmaße, dass die perfekte Flugbahn, um die Grundlagen von Spanien Treffers, was könnte man als "The Trinity Espanyolíssima" und schicken Sie es zu ficken. Weil die drei großen Symbole, emotionalen Eckpfeiler des "spanischen Nation", dass sie "Columbus", "Cervantes" und "Spanische Flagge" ist einfach der größte Unterschlagung Glories Catalanes nennen.1. "Columbus".

Das Columbus war katalanischen seit dem frühen zwanzigsten Jahrhundert bekannt. Im Jahr 1927 beispielsweise peruanischen Luis Ulloa schon gesagt mit vielen Informationen an Ihren Fingerspitzen. Die Herkunft der Statue des Kolumbus muss in diesem gesucht werden. Erreicht völkermörderischen Krieg, den verrückten und der nationalsozialistischen Konzentrationslager vor 40 Jahren und bereits 18 Bilbeny, dass George, der Stiftung für historische Studien von Katalonien (FEHC, www.histocat.com), zu kratzen begann . Nach drei früheren Bücher, hat gerade seinen vierten und letzten Mal veröffentlicht, "Christopher Columbus: Prince of Catalonia" (Editorial Proa). Von jetzt auf der anderen Seite sind diejenigen, die etwas über die "contementida" offiziellen beweisen. Selbst in den USA auf Discovery Channel ausgestrahlt, eine Dokumentation über Columbus zu gewährleisten, dass die vernünftigste Hypothese ist Katalanisch. Jetzt, da wir wissen, dass Columbus ein edles Barcelona war, im Zusammenhang mit dem Gericht, Militär und Sachverständigen Seemann, Teil der nautische und militärische Macht, daß die Ära des Mittelmeers und der Kanarischen Inseln dominiert waren die Grundlage katalanischen Atlantic während des XIV-XV, die aus dem Empordà-Sticks, als er war ein wichtiger Hafen vor der Wende des Ter unter Sedimenten begraben und ist am Strand sehen wir heute, die erhaltenen Fördermittel von der Krone angelegt Aragon, der das Amt des Vizekönigs (katalanisch-Gebühr) gewonnen, es gibt alte Karten in ganz Europa auf dem amerikanischen Kontinent mit voller Schilde mit vier Bars, jetzt wissen wir, dass in den Briefen an Italien Colon, Colon, unterzeichnet abgeschlossen mit M, und schreibt catalanades Fortsetzung folgt ... Jetzt, da wir dies alles wissen, um zu sehen wer dumm ist, dass ab sofort feierte am 12. Oktober in der hispanischen Fiesta wird ohne punyetera fallen Köpfe in Scham.2. "Cervantes".

Im Anschluss an die Linie der Forschung von Columbus, und das Studium in der Tiefe die schreckliche Zensur des sechzehnten und siebzehnten Jahrhundert (Jahrhunderten genau den mutmaßlichen Gold der spanischen Literatur, die kam gleich nach dem goldenen Jahrhunderte der katalanischen Literatur ... ! ist klar ... die "Decline "!!), Bilbeny gleichen Forscher entdeckt, dass George konnte nicht Bücher in katalanischer Sprache, und nicht nur das, sondern direkt, du kannst nicht alles veröffentlichen, ohne retuschiert oder übersetzt von der Zensur. Bekannt als Cervantes war nicht eine individuelle jedem von Alcala de Henares, sondern ein gebildeter Mensch, vor dem Gerichtshof verknüpft, dass das Leben bewegt sich die Gebiete der Krone von Aragon , daß Don Quijote ist eine Verhöhnung der spanischen Aristokratie der Zeit war es entschieden (und massiv in den Anfang freigegeben) knapp über die Gebiete anticastellans (Valencia, Barcelona, Portugal und Flandern). Wir kennen die Geschichte der Familie Knecht, Jijona, absolut stabil und das Familienleben des Cervantes, Schlachten und Freiheitsstrafe
Mittelmeer enthalten. Wir wissen, dass Cervantes von Tokyo spricht, als die schönste Stadt in Europa, die ständig verspottet die Spanier, die die katalanische Hauptstadt gelobt sprach, den wahnsinnigen Don Quijote in Barcelona gleich zurück, spart das Feuer Tirant lo Blanc, die Quixote ist voll von catalanades und erhalten erste Ausgabe von Barcelona, dem Geburtsort von Cervantes in Alcalá gefälscht ... Und viele, viele, viele Dinge, die in wenigen Tagen veröffentlicht einen Dokumentarfilm über das Thema David Bachelor of Catalan Cervantes, oder wie wir sagen würden "Michael Diener." Sehen Sie, wer dumm ist, dass von nun wagt sich die spanische "die Sprache von Cervantes 'wäre ohne die punyetera fallen Köpfe in Scham nennen.3. "Die spanische Flagge."

Wir wissen, dass die katalanische Flagge, die vier roten Balken (oder 2 oder 3 oder 4 oder 5 oder 6 ... wie war das ganze Mittelalter hindurch häufig) auf einem gelben Hintergrund die älteste Flagge in Europa ist seit Jahrhunderten, dass alle Königreiche Aragon Eidgenossen, identifiziert sowohl vor als auch nach 1714, wenn mehr als dokumentiert, gezeichnet und gemalt, die so viel ertragen hat, dass selbst gekommen ist heute ... Und ändern Sie das Flag "Spanish" Jetzt ist das Ergebnis eines Dekrets von Charles III im späten achtzehnten Jahrhundert (!) Und wurde gewählt (oh Zufall zwischen die Chancen ...) unter mehreren anderen Optionen basierend auf horizontalen roten Streifen auf einem gelben Hintergrund (!!). Kurz gesagt, ist die spanische Flagge eine billige Kopie, eine Unterschlagung, ein Plagiat des alten katalanischen Fahne. Unter diesen Bedingungen, um zu sehen, die Dia de la Hispanidad feiern schwenkte eine Fahne wagt, "Spanisch" in der großen Plaza Colon und sagte, dass "die Sprache von Cervantes" war nie "Sprache der Besteuerung, sondern von Sitzung.Spanien wird in Kürze für reine Schande, sich selbst verschwinden. The Truth About Trinity Espanyolíssima punyetera ist, dass alles eine Farce, eine Lüge von riesigen Ausmaßen, eine Veruntreuung unübertroffene gesamten europäischen Geschichte ist, ist die Welt um zu entdecken, dass trotz der im Laufe der Zeit, offenbar ein Lüge war so groß, dass wir heute Schließlich fand eine Spur, trotz aller Hindernisse, und zur Verbreitung neuer Technologien mit einem einzigen Klick: www.histocat..cat.In Spanien mitbringen dunklen Zeiten, die Schwärze des unendlichen Scham. Die riesigen Meteoriten nur trat sie in die Atmosphäre, und lud in sehr kurzer Zeit ist alles noch Recht zu lügen größte in der Geschichte. Von nun an, lachen viel.


Goodbye Spanien!

-------------------------------------------------


ITALIANA (catalano portale della cultura)

Colombo, Cervantes e la bandiera spagnola sono furti

Spagna, che cade a pezzi perché ognuno lo vede a questo punto. Avvicinarsi con una percentuale enorme meteorite che prende la traiettoria perfetta per colpire le basi di Spagna, quello che potrebbe essere chiamato "La Espanyolíssima Trinità" e inviarlo a scopare. Perché i tre simboli principali, pietre miliari emotivo della "nazione spagnola" che si chiamano "Colombo", "Cervantes" e "bandiera spagnola" è semplicemente il più grande Glories Catalanes appropriazione indebita.1. "Columbus".

Che Colombo era catalano conosciuta sin dal primo Novecento. Nel 1927, per esempio, peruviano Luis Ulloa già detto con un sacco di informazioni a portata di mano. L'origine della statua di Colombo devono essere ricercate in questo. Raggiunto guerra di genocidio, il folle e il campo di concentramento nazista di 40 anni fa e già 18 Bilbeny che George, la Fondazione per gli Studi Storici della Catalogna (FEHC, www.histocat.com), ha iniziato a graffiare . Dopo tre libri precedenti, ha appena pubblicato il suo quarto ed ultimo tempo, "Cristoforo Colombo: il principe della Catalogna" (Editorial Proa). Da ora in poi gli altri sono quelli che devono dimostrare qualcosa sulla "contementida ufficiale. Anche negli Stati Uniti in onda su Discovery Channel un documentario su Colombo nel garantire che l'ipotesi più ragionevole è il catalano. Ora sappiamo che Colombo era un nobile di Barcellona, legato alla Corte, e marinaio esperto militare, una parte del potere nautico e militare dell'epoca che dominò il Mediterraneo e le isole Canarie sono state la base catalano Atlantico durante il XIV-XV, che sporge di Empordà when was ha uno importante porto prima della fine del Ter sepolti sotto i sedimenti e si crea nel beach che vediamo oggi, che ha ricevuto finanziamenti dal Crown Aragona, che ha vinto la carica di viceré (Catalano-charge), ci sono le mappe su tutti i vecchi Europa durante the Americas con scudi pieno con quattro battute, ora sappiamo che le lettere in Italy a Colon, Colon signed, ha completato con M, e scrive catalanades Continua ... Ora che sappiamo tutto questo, per vedere chi è stupido che d'ora ha celebrato il 12 ottobre al ispanica Fiesta cadrà senza il punyetera testa per la vergogna.2. "Cervantes".

Seguendo la linea della ricerca di Colombo, e studiare in modo approfondito la censura terribile dei secoli XVI e XVII (secoli proprio la presunta oro della letteratura spagnola, che è entrato subito dopo i secoli d'oro della letteratura catalana ... ! è chiaro ... il "declino "!!), ricercatore Bilbeny stesso scopre che George non ha potuto ottenere i libri pubblicati in catalano, e non solo, ma direttamente, non si può pubblicare qualsiasi cosa senza essere ritoccate o tradotto dai censori. Conosciuta come Cervantes non era un individuo qualsiasi di Alcala de Henares, ma una persona istruita, legata alla Corte, che la vita si muove nei territori della Corona d'Aragona , che Don Chisciotte è una presa in giro dell'aristocrazia spagnola del tempo che si è svolta (e massicciamente uscito in principio), appena oltre il anticastellans territori (Valencia, Barcellona, Portogallo e Fiandre). Conosciamo la storia del servo di famiglia, Jijona, perfettamente stabile e la vita familiare di Cervantes, battaglie e la reclusione
Mediterraneo incluso. Sappiamo che Cervantes parla di Tokio come la città più bella d'Europa, che ridicolizza costantemente gli spagnoli, che ha parlato ha elogiato la capitale catalana, il folle Don Chisciotte a Barcellona terzino destro, salvando il fuoco Tirant lo Blanc, il Chisciotte è piena di catalanades e conservati prima edizione di Barcellona, la nascita di Cervantes di Alcalá falsificata ... E così molti, molti, molte cose che in pochi giorni ha pubblicato un documentario sul tema di Davide Corso di catalano Cervantes, o come si dovrebbe dire "Servo di Michael." Guarda chi è stupido che da ora osa chiamare la spagnola "la lingua di Cervantes 'sarebbe caduta senza l'punyetera testa per la vergogna.3. "La bandiera spagnola."

Sappiamo che la bandiera catalana, i quattro barre rosse (o 2 o 3 o 4 o 5 o 6 ... come era comune in tutto il Medio Evo), su uno sfondo giallo è la più antica bandiera d'Europa per secoli, che identifica tutti i regni del confederati Aragona, prima e dopo 1714, quando più che documentato, disegnate e dipinte, che ha sofferto così tanto che è arrivato anche oggi ... E cambiare la bandiera "spagnola" è ora the result di una decree di Carlo III in late il diciottesimo secolo (!) E was eletto (oh coincidenza tra la possibilità ...) among other options diverse in base on striscia orizzontale red su uno sfondo giallo (!!). In breve, la bandiera spagnola è una copia a buon mercato, una appropriazione indebita, un plagio di antichi bandiera catalana. In queste condizioni, per vedere chi osa celebrare Dia de la Hispanidad sventolando una bandiera "spagnola" nel grande Plaza Colon, dicendo che "la lingua di Cervantes" non è mai stato "Lingua d'imposizione, ma di riunione.La Spagna è sul punto di scomparire per la vergogna pura a se stessa. La verità sulla Trinità punyetera Espanyolíssima è che tutto è una farsa, una menzogna di proporzioni enormi, una appropriazione indebita senza pari in tutta la storia europea, il mondo sta per scoprire che, nonostante il passare del tempo, ovviamente, un bugia così spessa ha dovuto lasciare tracce che oggi abbiamo finalmente trovato, nonostante tutti gli ostacoli, e contribuire a diffondere nuove tecnologie con un solo clic: www.histocat.cat.In Spagna si mettono tempi bui, il nero della vergogna infinita. Il meteorite gigante appena è entrato in atmosfera, e caricato in un tempo molto breve tutto è ancora diritto di mentire più grande nella storia. Da ora in poi, ridere un sacco.


Addio Spagna!, Arrivederci...

---------------------------------------------------


Potuguês (portal cultura catalã)

Columbus, Cervantes e os roubos pavilhão de Espanha

Espanha, que se desmorona, porque todo mundo vê-lo neste momento. Proporções se aproxima de um meteorito enorme que toma a trajetória perfeita para acertar as bases de Espanha, o que poderia ser chamado de "O Espanyolíssima Trinity" e enviá-lo à merda. Porque os três símbolos importantes, pilares emocionais da nação espanhola "que eles chamam de" Columbo "," Cervantes "e" bandeira espanhola "é simplesmente o maior desfalque Glórias Catalanes.1. "Columbus".

Que Colombo era catalão conhecido desde o início do século XX. Em 1927, por exemplo, o peruano Luis Ulloa já disse com muita informação na ponta dos dedos. A origem da estátua de Colombo, deve ser buscada no presente. Atingido guerra genocida, o excêntrico e do campo de concentração nazista de 40 anos e já Bilbeny 18 que George, a Fundação de Estudos Históricos da Catalunha (FEHC, www.histocat.com), começou a arranhar . Depois de três livros anteriores, acaba de publicar o seu quarto e último tempo, "Cristóvão Colombo: Prince of Catalonia" (Editorial Proa). A partir de agora os outros são aqueles que têm que provar alguma coisa sobre o contementida "oficial. Mesmo em os E.U. no Discovery Channel exibiu um documentário sobre Columbus em assegurar que a hipótese mais razoável é o catalão. Agora sabemos que Colombo era um nobre de Barcelona, vinculado ao Tribunal de Justiça, marinheiro militar e especialista, parte do poder náuticas e militares da época que dominava o Mediterrâneo e as ilhas Canárias foram a base catalão Atlântico durante o XIV-XV, que fura para fora do Empordà quando ele era um importante porto antes da virada do Ter enterrado sob os sedimentos e é criado na praia que vemos hoje, que recebeu financiamento da Coroa Aragão, que ganhou o posto de vice-rei (Catalão-carga), não há mapas antigos de toda a Europa em toda a América com escudos completa com quatro bares, agora nós sabemos que em cartas para a Itália Colón, Colon assinado, completou com M, e escreve catalanades continuou ... Agora que sabemos de tudo isso, para ver quem é o idiota que a partir de agora comemorado em 12 de outubro no Fiesta hispânico vai cair sem o punyetera cara de vergonha.2. "Cervantes".

Seguindo a linha de pesquisa de Colombo, e estudar em profundidade a censura terrível dos séculos XVI e XVII (séculos precisamente a presunção de ouro da literatura espanhola, que vem logo após os séculos de ouro da literatura catalã ... ! é claro ... o "Declínio "!!), pesquisador Bilbeny mesmo descobre que George não poderia ter livros publicados em Catalão, e não só isso, mas diretamente, você não pode publicar qualquer coisa sem ser retocada ou traduzida pelos censores. Conhecido como Cervantes não era um indivíduo qualquer de Alcalá de Henares, mas uma pessoa educada, vinculado ao Tribunal, que a vida se move os territórios da Coroa de Aragão , que Dom Quixote é uma paródia da aristocracia espanhola da época em que foi realizada (e maciçamente divulgados no início) apenas sobre os territórios anticastellans (Valência, Barcelona, Portugal e Flandres). Sabemos que a história da empregada da família, Jijona, perfeitamente estável e da vida familiar de Cervantes, batalhas e prisão
Mediterrâneo incluído. Sabemos que Cervantes fala de Tóquio como a cidade mais bonita da Europa, que sempre ridiculariza os espanhóis, que falou elogiou a capital catalã, o Don Quixote louco em Barcelona direita para trás, salvando o fogo Tirant Lo Blanc, o Quixote é cheio de catalanades e preservado primeira edição do Barcelona, o nascimento de Cervantes em Alcalá falsificados ... E muitas, muitas, muitas coisas que em poucos dias, lançou um documentário sobre o tema de David Bachelor of Catalan Cervantes, ou como se deve dizer "Servo de Michael." Veja quem é estúpido que a partir de agora se atreve a chamar o espanhol "a língua de Cervantes 'cairia sem punyetera cara de vergonha.3. "A bandeira espanhola".

Sabemos que a bandeira da Catalunha, as quatro barras vermelhas (ou 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 6 ... como era comum em toda a Idade Média), em fundo amarelo é o mais antigo pavilhão na Europa há séculos que identifica todos os reinos confederados Aragão, tanto antes como após 1714, quando mais do que documentada, desenhada e pintada, que sofreu tanto que chegou até hoje ... E a mudança de pavilhão espanhol "agora é o resultado de um decreto de Carlos III, no século XVIII (!) E foi eleito (oh coincidência entre as hipóteses ...), entre várias outras opções com base na faixa vermelha horizontal sobre um fundo amarelo (!!). Em suma, a bandeira espanhola é uma cópia barata, um desvio, um plágio da bandeira catalã antiga. Nestas condições, para ver quem se atreve a comemorar Dia de la Hispanidad agitando uma bandeira espanhola "na vasta Plaza Colon, dizendo que" a língua de Cervantes "nunca foi da Linguagem" de tributação, mas de reunião.Espanha está prestes a desaparecer por pura vergonha de si mesma. A Verdade Sobre a Trindade punyetera Espanyolíssima é que tudo é uma farsa, uma mentira de proporções enormes, uma apropriação indevida inigualável em toda a história da Europa, o mundo está prestes a descobrir que, apesar da passagem do tempo, obviamente, um mentira foi tão grande que hoje encontramos um traço Finalmente, apesar de todos os obstáculos, e ajudar a divulgar as novas tecnologias com um único clique: www.histocat.cat.Na Espanha, você traz vezes escuro, a escuridão da vergonha infinita. O meteorito gigante acabou de entrar na atmosfera e carregados em um curto espaço de tempo tudo é direito de mentir ainda maior na história. A partir de agora, rir muito.


Espanha Adeus!

---------------------------------------------


FRANÇAIS (catalan portail culturel)

Colomb, Cervantès et le vol du drapeau espagnol sont


L'Espagne, qui tombe en morceaux parce que tout le monde le voit, à ce stade. En approchant d'un énorme météorite proportions que prend la trajectoire parfaite pour frapper les bases de l'Espagne, ce qu'on pourrait appeler "Le Espanyolíssima Trinity" et l'envoyer à foutre. Parce que les trois symboles principaux, pierres angulaires émotionnelles de la nation espagnole »qu'ils appellent" Columbus "," Cervantes "et" drapeau espagnol "est tout simplement le plus grand détournement des Gloires Catalanes.1. "Columbus".

Que Colomb était catalan connue depuis le début du XXe siècle. En 1927, par exemple, le Péruvien Luis Ulloa déjà dit avec beaucoup d'informations à portée de main. L'origine de la statue de Colomb doit être recherchée dans ce domaine. Atteint guerre génocidaire, le loufoque et le camp de concentration nazi de 40 ans et déjà 18 Bilbeny que George, la Fondation pour les études historiques de la Catalogne (FEHC, www.histocat.com), se mit à gratter . Après trois livres précédents, vient de publier son quatrième et dernière fois, "Christophe Colomb: Prince de Catalogne" (Editorial Proa). A partir de maintenant sont ceux qui ont quelque chose à prouver sur le contementida "officielle". Même aux États-Unis sur Discovery Channel a diffusé un documentaire sur Christophe Colomb en veillant à ce que l'hypothèse la plus raisonnable est le catalan. Maintenant, nous savons que Colomb était un noble de Barcelone, lié à la Cour, et le marin expert militaire, une partie de la puissance marins et militaires de l'époque qui a dominé la Méditerranée et les îles Canaries ont été la base catalane de l'Atlantique au cours de la XIV-XV, qui sort de l'Empordà, quand il était un port important avant la fin de la Ter enseveli sous les sédiments et est créé sur la plage que nous voyons aujourd'hui, qui a reçu un financement de la Couronne Aragon, qui a gagné le poste de vice-roi (catalan-charge), il existe des cartes anciennes de toute l'Europe à travers les Amériques avec des boucliers complète avec quatre bars, maintenant nous savons que dans des lettres à l'Italie Colon, Colon, rempli et signé avec M, et écrit catalanades suite ... Maintenant que nous savons tout cela, pour voir qui est stupide que désormais célébrée le 12 Octobre à la Fiesta Hispanique tombera sans punyetera tête de honte.2. "Cervantes".

À la suite de la ligne de la recherche de Colomb, et d'étudier en profondeur la censure terrible du XVIe et XVIIe siècles (siècles précisément l'or présumées de la littérature espagnole, qui est venue juste après des siècles d'or de la littérature catalane ... ! est clair ... le «déclin "!!), Bilbeny même chercheur découvre que George n'a pas pu se procurer des livres publiés en catalan, et pas seulement cela, mais directement, vous ne pouvez pas publier n'importe quoi sans être retouchées ou traduit par les censeurs. Connu comme Cervantes n'était pas un individu quelconque d'Alcala de Henares, mais une personne éduquée, lié à la Cour, que la vie se déplace sur les territoires de la Couronne d'Aragon , que Don Quichotte est une parodie de l'aristocratie espagnole de l'époque il a été jugé (et libérées massivement au début) un peu plus de la anticastellans territoires (Valence, Barcelone, au Portugal et en Flandre). Nous connaissons l'histoire de la servante de la famille, Jijona, parfaitement stable et la vie familiale de Cervantes, de batailles et de l'emprisonnement pour
Méditerranée inclus. Nous savons que Cervantes parle de Tokyo comme ville la plus belle en Europe, qui se moque constamment les Espagnols, qui a parlé a salué la capitale catalane, les fous Don Quichotte à Barcelone de retour, sauf le feu Tirant lo Blanc, le Quichotte est plein de catalanades et conservé la première édition de Barcelone, la naissance de Cervantes à Alcalá falsifiés ... Et beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses que dans quelques jours, a publié un documentaire sur le sujet de David baccalauréat en catalan Cervantes, ou comme nous dirions «Serviteur de Michael." Voir qui est stupide que de ose appeler l'espagnol "la langue de Cervantes» tomberait sans punyetera tête de honte.3. "Le drapeau espagnol."

Nous savons que le drapeau catalan, les quatre barres rouges (ou 2 ou 3, ou 4 ou 5 ou 6 ... comme cela était courant au Moyen Age) sur un fond jaune est le plus ancien drapeau de l'Europe pendant des siècles, qui identifie tous les royaumes de confédérés Aragon, à la fois avant et après 1714, lorsque plus documentés, dessiné et peint, qui a tant enduré qui est venu aujourd'hui encore ... Et changer le drapeau "espagnol" est désormais le résultat d'un décret de Charles III dans la fin du XVIIIe siècle (!) Et a été élu (oh coïncidence entre les chances ...) entre plusieurs autres options basées sur bande horizontale rouge sur un fond jaune (!!). En bref, le drapeau espagnol est une copie bon marché, un détournement, un plagiat du drapeau catalan ancien. Dans ces conditions, de voir qui ose célébrer Dia de la Hispanidad agitant un drapeau "espagnol" dans le vaste Plaza de Colon, en disant que «la langue de Cervantes» n'a jamais été "Langue de la fiscalité, mais de réunion.L'Espagne est sur le point de disparaître de honte pure elle-même. The Truth About Trinity Espanyolíssima punyetera est que tout est une farce, un mensonge de proportions énormes, un détournement inégalée dans l'histoire européenne, le monde est sur le point de découvrir que, malgré le passage du temps, de toute évidence un mensonge était si grand que aujourd'hui nous avons trouvé une trace Enfin, malgré tous les obstacles, et contribuer à la diffusion des nouvelles technologies en un seul clic: www.histocat.cat.En Espagne, vous apporter une époque sombre, le noir de la honte infinie. La météorite géante vient de son entrée dans l'atmosphère, et chargées dans un temps très court, tout est encore plus grand droit de mentir dans l'histoire. A partir de maintenant, beaucoup rire.


Espagne Au revoir!

--------------------------------------------------
العربية (بوابة الثقافة الكاتالانية)

كولومبوس ، سرفانتس ، والسرقات والعلم الاسباني


اسبانيا التي تنهار لأن الجميع يرى انها في هذه المرحلة. تقترب من النيزك الذي يحمل أبعادا هائلة مسار مثالي لضرب الاسمنت في اسبانيا ، ما يمكن أن يسمى "وEspanyolíssima الثالوث" وإرسالها إلى نكاح. لأن الرموز الرئيسية الثلاثة ، حجر الزاوية العاطفية الأمة "الإسبانية" التي يسمونها "كولومبوس" ، "سرفانتس" و "العلم الاسباني" هو ببساطة اختلاس اكبر Catalanes الأمجاد.1. "كولومبوس".

الكاتالونية أن كولومبوس كان معروفا منذ أوائل القرن العشرين. في عام 1927 ، على سبيل المثال ، لويس بيرو أولوا قال بالفعل مع الكثير من المعلومات في متناول يدك. ويجب البحث عن أصل تمثال كولومبوس في هذا المجال. حرب الإبادة الجماعية الذي تم التوصل إليه ، وأحمق ومعسكر اعتقال نازي قبل 40 عاما ، وبالفعل Bilbeny 18 ان جورج ، ومؤسسة للدراسات التاريخية في كتالونيا (FEHC ، www.histocat.com) ، وبدأ من الصفر . بعد ثلاثة كتب سابقة ، وقد نشرت للتو مرة الرابعة والأخيرة ، "كريستوفر كولومبوس : أمير كاتالونيا" (التحرير Proa). من الآن ، من جهة أخرى هم الذين يجب أن تثبت شيئا عن contementida "الرسمية". حتى في الولايات المتحدة على قناة ديسكفري بث فيلم وثائقي عن كولومبوس في ضمان أن تكون فرضية معقولة جدا والكاتالونية. الآن نحن نعلم أن كولومبوس كان برشلونة النبيلة ، مرتبط إلى المحكمة ، والعسكرية بحار الخبراء ، جزءا من القوة البحرية والعسكرية في الحقبة التي سيطرت على البحر الأبيض المتوسط وجزر الكناري وكانت أساس الكاتالونية الأطلسي أثناء الرابع عشر إلى الخامس عشر ، والتي العصي من Empordà عندما كان ميناء هاما قبل مطلع تير مدفونة تحت الرواسب وتم إنشاؤه على شاطئ نراه اليوم ، والتي تلقت تمويلا من ولي العهد أراغون ، الذي فاز في منصب نائب الملك (الكاتالونية المسؤول) ، وهناك الخرائط القديمة في جميع أنحاء أوروبا في جميع أنحاء الأمريكتين مع الدروع كاملة مع اربع الحانات ، والآن نحن نعرف ان في رسائل الى ايطاليا القولون ، القولون وقعت ، أكملت مع م ، وcatalanades مستمر يكتب... والآن ونحن جميعا نعرف هذا ، لمعرفة من هو الغبي الذي يحتفل به الآن من يوم 12 أكتوبر في العيد اتينية ستسقط من دون punyetera رؤساء في العار.2. "سرفانتس".

السطر التالي من البحث من كولومبوس ، ودرس في عمق الرقابة الرهيب في القرنين السادس عشر والسابع عشر (قرون على وجه التحديد يفترض الذهب من الأدب الإسباني ، الذي جاء فقط بعد قرون الذهبي للأدب الكاتالونية... ! واضح... و"رفض الباحث Bilbeny"!!)، نفسه يكتشف أن جورج لم يتمكنوا من الحصول الكتب التي تنشر في الكاتالونية ، وليس ذلك فحسب ، ولكن مباشرة ، لا يمكن نشر أي شيء دون أن رموتوشة أو مترجمة من قبل الرقابة. المعروفة باسم سرفانتس لم يكن أي فرد من الكالا دي هيناريس ، ولكن متعلما ، مرتبط إلى المحكمة ، أن الحياة خطوات أراضي تاج أراغون ، أن دون كيشوت هو استهزاء الارستقراطية الاسبانية الوقت الذي عقدت (وأفرج عنه على نطاق واسع في البداية) ما يزيد قليلا على anticastellans الأراضي (فالنسيا ، برشلونة ، البرتغال وفلاندرز). ونحن نعرف تاريخ خادمة الأسرة ، جيجونة ومستقرة تماما والحياة الأسرية من سرفانتس ، المعارك وبالسجن لمدة
وشملت منطقة البحر الأبيض المتوسط. ونحن نعلم أن سرفانتس يتحدث عن طوكيو وأجمل مدينة في أوروبا ، والذي يسخر باستمرار الاسبان ، الذين تحدثوا أشاد العاصمة الكاتالونية ، ودون كيشوت جنون في برشلونة الظهير الايمن ، وتوفير النار Tirant لو بلان ، و كيشوت مليء catalanades والحفاظ على الطبعة الأولى من برشلونة ، ولادة سرفانتس في الكالا مزورة... والعديد والعديد ، العديد من الأشياء التي في غضون بضعة أيام صدر فيلم وثائقي عن موضوع بكالوريوس ديفيد لسرفانتس الكاتالونية ، أو كما ينبغي لنا أن نقول "خادم مايكل". معرفة من هو الغبي الذي من يجرؤ الآن أن أعطي الكلمة الاسبانية "لغة سيرفانتس سينخفض دون punyetera رؤساء في العار.3. "إن العلم الاسباني."

ونحن نعلم أن العلم الكاتالونية ، وأربعة أشرطة حمراء (أو 2 أو 3 أو 4 أو 5 أو 6... كما المشتركة طوال العصور الوسطى) على خلفية صفراء هي أقدم العلم في أوروبا لقرون والتي تحدد كافة الأحزاب وممالك أراغون ، سواء قبل وبعد 1714 ، عندما وثقت أكثر من تعادل ورسم ، الذي عانى كثيرا أن قد حان حتى اليوم... وتغيير العلم "الاسبانية" الآن هو نتيجة لقرار من شارل الثالث في أواخر القرن الثامن عشر (!) وانتخب (يا صدفة بين فرص...) من بين عدة خيارات أخرى على أساس أفقي شريط أحمر على خلفية صفراء (!!). وباختصار ، فإن العلم الاسباني نسخة رخيصة ، والاختلاس ، وانتحال العلم الكاتالونية القديمة. في ظل هذه الظروف ، لمعرفة من الذي يجرؤ على الاحتفال ضياء دي لا Hispanidad التلويح بعلم "الاسبانية" في ساحة كولون واسعة ، قائلا ان "لغة سرفانتس" لم يكن "اللغة من الضرائب ، ولكن من الاجتماع.أسبانيا على وشك أن تختفي لعار محض لنفسها. لجنة تقصي الحقائق حول الثالوث Espanyolíssima punyetera هو أن كل شيء هو مهزلة ، كذبة ذات أبعاد هائلة ، وهي لا مثيل لها في جميع أنحاء اختلاس التاريخ الأوروبي ، والعالم على وشك أن يكتشف ، أنه على الرغم من مرور الوقت ، من الواضح أن وكان كذبة كبيرة حتى اليوم وجدنا تتبع وأخيرا ، على الرغم من كل العقبات ، وتساعد على نشر التكنولوجيات الجديدة بنقرة واحدة : www.histocat.cat.في اسبانيا وجهتم العصور المظلمة ، وسواد العار لا نهائية. من نيزك عملاق دخلت للتو في الجو ، وتحميلها في وقت قصير جدا لا يزال كل شيء الحق في أكبر كذبة في التاريخ. من الآن فصاعدا ، ونضحك كثيرا.


وداعا اسبانيا!


------------------------------------------------------------


Gallego (Portal cultura catalana)

Columbus, Cervantes e os roubos pavillón de España


España, que se desmoronar, porque todo o mundo velo neste momento. Proporcións se achega a un meteorito enorme que toma a traxectoria perfecta para acertar as bases de España, o que podería ser chamado "O Espanyolíssima Trinity" e enviá-lo á merda. Porque os tres símbolos importantes, piares emocionales da nación española "que eles chaman de" Colombo "," Cervantes "e" bandeira española "é simplemente o maior desfalque Gloria Catalan.1. "Columbus".

Que Colón era catalán coñecido desde o comezo do século XX. En 1927, por exemplo, o peruano Luis Ulloa xa dixo con moita información na punta dos dedos. A orixe da estatua de Colón, debe ser buscada no presente. Acadar guerra xenocidas, o monstro e do campo de concentración nazi de 40 anos e xa Bilbeny 18 que George, a Fundación de Estudos Históricos de Cataluña (FEHC, www.histocat.com), comezou a raiado . Despois de tres libros anteriores, acaba de publicar o seu cuarto e último tempo, "Cristóbal Colón: Prince of Catalonia" (Editorial proa). A partir de agora os outros son aqueles que teñen que probar algo sobre o contementida "oficial. Mesmo en los E.U. no Discovery Channel exhibiu un documental sobre Columbus en asegurar que a hipótese máis razoable é o catalán. Agora sabemos que Colón era un nobre de Barcelona, vinculado ao Tribunal de Xustiza, experto militar e mariñeiro, parte do poder náuticas e militares da época que dominaba o Mediterráneo e as illas Canarias foron a base catalán Atlántico durante o XIV-XV, que fura a fóra do Empordà cando era un importante porto antes da virada do Ter enterrado baixo os sedimentos e é creado na praia que vemos hoxe, que recibiu financiamento da Coroa Aragón, que gañou o posto de vicerrei (Catalán-carga), non hai mapas antigos de toda Europa en toda a América con escudos completa con catro bares, agora sabemos que en cartas a Italia Colón, Colón asinado, completou con M, e escribe catalanades continuou ... Agora que sabemos iso, a ver quen é o idiota que a partir de agora celebrando o 12 de outubro no Fiesta hispano vai caer sen o punyetera cara de vergoña.2. "Cervantes".

Seguindo a liña de investigación de Colombo, e estudar en profundidade a censura terrible dos séculos XVI e XVII (séculos precisamente a presunción de ouro da literatura española, que veu logo os séculos de ouro da literatura catalá ... ! por suposto ... o "declive "!!), investigador Bilbeny mesmo descobre que George non podería ter libros publicados en Catalán, e non só iso, senón directamente, non pode publicar calquera cousa sen ser retocar ou traducida polos censores. Coñecido como Cervantes non era un individuo calquera de Alcalá de Henares, pero unha persoa educada, vinculado ao Tribunal, que a vida se move os territorios da Coroa de Aragón , que Don Quixote é unha parodia da aristocracia española da época en que foi realizada (e macizo facilitados no inicio) só sobre os territorios anticastellans (Valencia, Barcelona, Portugal e Flandres). Sabemos que a historia da empregada da familia, Xixona, perfectamente estable e da vida familiar de Cervantes, batallas e prisión
Mediterráneo incluído. Sabemos que Cervantes fala de Toquio como a cidade máis bonita de Europa, que sempre ridiculizar os españois, que falou eloxiou a capital catalá, o Don Quixote tolo en Barcelona dereita cara atrás, salvando o lume Tirant Lo Blanc, o Quixote está cheo de catalanades e preservado primeira edición do Barcelona, o nacemento de Cervantes en Alcalá falsificados ... E moitas, moitas, moitas cousas que en poucos días, lanzou un documental sobre o tema de David Bachelor of Catalan Cervantes, ou como se debe dicir "Servo de Michael." Vexa quen é estúpido que a partir de agora se atreve a chamar o español "a lingua de Cervantes 'caería sen punyetera cara de vergoña.3. "A bandeira española".

Sabemos que a bandeira de Cataluña, as catro barras vermellas (ou 2 ou 3, ou 4 ou 5 ou 6 ... como era común en toda a Idade Media) nun fondo amarelo é o máis antigo pavillón en Europa hai séculos que identifica todos os reinos confederados Aragón, tanto antes como despois 1714, cando máis que documentada, deseñada e pintada, que sufriu tanto que chegou ata hoxe ... E o cambio de pavillón español "agora é o resultado dun decreto de Carlos III, no século XVIII (!) E foi elixido (oh coincidencia entre as hipóteses ...), entre varias opcións con base na franxa vermella horizontal sobre un fondo amarelo (!!). En suma, a bandeira española é unha copia barata, un desvío, un plaxio da bandeira catalana antiga. Nestas condicións, para ver quen se atreve a celebrar Día de la Hispanidade que árbores pavillón español "ampla Plaza Colón, dicindo que" a lingua de Cervantes "nunca foi da Linguaxe" de tributación, pero de reunión.España está a piques de desaparecer por pura vergoña de si mesma. A Verdade Sobre a Trindade punyetera Espanyolíssima é que todo é unha farsa, unha mentira de proporcións enormes, unha apropiación indebida inigualable en toda a historia de Europa, o mundo está a piques de descubrir que, a pesar do paso do tempo, obviamente, un mentira foi tan grande que hoxe atopamos un guión Finalmente, a pesar de todos os obstáculos, e axudar a dar a coñecer as novas tecnoloxías con un só click: www.histocat.cat.En España, lle trae veces escuro, a escuridade da vergoña infinita. O meteorito xigante acaba de entrar na atmosfera e cargados nun curto espazo de tempo todo é dereito de mentir aínda maior na historia. A partir de agora, rir moito.


España Adeus!


----------------------------------------------

Gale (PORTH DIWYLLIANT Catalaneg)

Columbus, Cervantes a lladradau faner Sbaen


Sbaen sy'n dod ar wahân oherwydd mae pawb yn gweld ei fod ar hyn o bryd. Mynd at y cyfrannau Meteoryn enfawr sy'n cymryd y llwybr perffaith i gyrraedd y sylfeini o Sbaen, gallai hyn a elwir yn "The Espanyolíssima Drindod" a anfon 'i at fuck. Oherwydd bod y tair prif symbolau, gonglfeini emosiynol y Genedl "Sbaeneg" y maent yn galw "Columbus", "Cervantes" a "faner Sbaeneg" yn syml ladrad mwyaf y mae'r Catalanes Gogoniannau.1. "Columbus."

Dyna Columbus Gatalaneg yn hysbys ers dechrau'r ugeinfed ganrif. Yn 1927, er enghraifft, Periw Luis Ulloa ddweud yn barod gyda llawer o wybodaeth ar flaenau eich bysedd. Rhaid i'r tarddiad y cerflun o Columbus geisir yn hyn. Cyrraedd rhyfel genocidal, y wacky a'r Natsïaid wersyll 40 mlynedd yn ôl ac eisoes 18 Bilbeny bod George, dechreuodd y Sefydliad Astudiaethau Hanesyddol Catalonia (FEHC, www.histocat.com), i grafu . Ar ôl tair lyfr blaenorol, newydd gyhoeddi ei amser bedwaredd a'r olaf, "Christopher Columbus: Tywysog Catalonia" (Golygyddol Proa). O hyn ar y eraill yn rhai sydd wedi profi rhywbeth am y contementida "" swyddogol. Hyd yn oed yn yr Unol Daleithiau ar Discovery Channel darlledu rhaglen ddogfen am Columbus yn sicrhau bod y ddamcaniaeth mwyaf rhesymol yn Catalaneg. Nawr rydym yn gwybod bod Columbus yn Barcelona urddasol, yn gysylltiedig i'r Llys, a morwr arbenigol milwrol, yn rhan o'r grym morwrol a milwrol y cyfnod sy'n dominyddu Môr y Canoldir ac Ynysoedd Dedwydd oedd y sail Catalonia Iwerydd yn ystod y-XIV XV, sy'n gwthio allan o'r kgm pan oedd yn borthladd pwysig cyn y troad y Ter claddu o dan y gwaddod a yn cael ei greu ar y traeth a welwn heddiw, sy'n derbyn cyllid gan y Goron Aragon, a enillodd y swydd rhaglaw (Catalaneg-dâl), mae hen fapiau i gyd dros Ewrop drwy gydol y America gyda tariannau llawn gyda phedwar bariau, yn awr rydym yn gwybod bod mewn llythyrau i'r Eidal Cholon, llofnodi Colon, cwblhau gyda M, ac yn ysgrifennu catalanades yn parhau ... Nawr ein bod yn gwybod hyn i gyd, i weld pwy sy'n wirion y bydd o hyn ddathlu ar 12 Hydref am Fiesta Sbaenaidd y gostyngiad heb y punyetera pennau mewn cywilydd.2. "Cervantes".

Yn dilyn y llinell o ymchwil o Columbus, ac yn astudio mewn dyfnder y sensoriaeth ofnadwy o unfed ganrif ar bymtheg a'r ail (ganrif yn union yr aur tybiedig o lenyddiaeth Sbaeneg, a ddaeth yn syth ar ôl y canrifoedd aur o lenyddiaeth Catalaneg ... ! yn glir ... y "ymchwilydd Dirywiad Bilbeny un "!!), yn darganfod nad oedd George gael llyfrau a gyhoeddwyd yn Gatalaneg, ac nid yn unig hynny, ond yn uniongyrchol, nad ydych yn gallu cyhoeddi unrhyw beth heb ei retouched neu gyfieithu gan sensoriaid. Hysbys fel nad oedd Cervantes unigolyn unrhyw Alcalá de Henares, ond person addysg, yn gysylltiedig i'r Llys, y mae bywyd yn symud y tiriogaethau y Goron o Aragon , y Don Quixote yn gyff gwawd o fonedd Sbaeneg o'r amser yr oedd yn eu cynnal (a gyhoeddwyd yn aruthrol i'r brig) ychydig dros y anticastellans tiriogaethau (Valencia, Barcelona, Portiwgal a Fflandrys). Rydym yn gwybod hanes y, gwas Jijona teulu, yn hollol sefydlog a bywyd teulu Cervantes, brwydrau a garchar am
Môr y Canoldir cynnwys. Rydym yn gwybod bod Cervantes siarad o Tokyo fel y ddinas harddaf yn Ewrop, sy'n gyson ridicules y Sbaenwyr, a siaradodd yn canmol y cyfalaf Catalaneg, y Quijote gwallgof yn Barcelona i'r dde yn ôl, gan arbed y tân Tirant lo Blanc, y Quixote yn llawn ac yn cadw catalanades argraffiad cyntaf o Barcelona, geni Cervantes yn Alcalá ffugio ... A llawer, llawer, llawer o bethau hynny mewn ychydig ddyddiau rhyddhau rhaglen ddogfen ar y pwnc o David Baglor mewn Catalaneg Cervantes, neu fel y dylem ddweud "Michael's Gwas." Gweler sydd yn wirion bod o hyn dares i alw y Sbaeneg "iaith y byddai Cervantes 'yn perthyn heb y punyetera pennau mewn cywilydd.3. "Mae'r faner Sbaen."

Rydym yn gwybod bod y faner Catalaneg, y pedwar bariau coch (neu 2 neu 3, neu 4 neu 5 neu 6 ... fel oedd yn gyffredin ar draws yr Oesoedd Canol) ar gefndir melyn yn y faner hynaf yn Ewrop am ganrifoedd bod yn nodi'r holl deyrnasoedd cydymdeithion Aragon, cyn ac ar ôl 1714, pan fydd mwy nag dogfennu, tynnu a phaentio, sydd wedi dioddef cymaint sydd wedi dod hyd yn oed heddiw ... Ac yn newid y faner "Sbaeneg" yn awr yn ganlyniad i ddyfarniad o Charles III yn niwedd y ddeunawfed ganrif (!) A oedd etholedig (oh cyd-ddigwyddiad rhwng y cyfleoedd ...) ymhlith nifer o opsiynau eraill yn seiliedig ar streipen goch llorweddol ar gefndir melyn (!!). Yn fyr, mae'r faner Sbaen yn gopi rhad, a chamddefnyddio, a llên-ladrad baner hynafol Catalaneg. O dan yr amodau hyn, i weld pwy sy'n mentro i ddathlu Dia de la Hispanidad chwifio baner "Sbaeneg" yn y helaeth Plaza Cholon, gan ddweud bod "yr iaith Cervantes" oedd byth yn "Iaith y trethi, ond o cyfarfod.Sbaen ar fin diflannu am cywilydd pur iddi hi ei hun. Y Gwir Am y Drindod Espanyolíssima punyetera yw bod popeth yn ffars, yn gorwedd o cyfrannau enfawr, a chamddefnyddio unmatched drwy gydol hanes Ewrop, y byd ar fin darganfod, er gwaethaf y treigl amser, yn amlwg yn gorwedd oedd mor fawr heddiw rydym yn dod o hyd i olrhain Yn olaf, er gwaethaf yr holl rwystrau, ac yn helpu lledaenu technolegau newydd gyda un clic: www.histocat.cat.Yn Sbaen, byddwch yn dod â gwaith yn dywyll, dued yw'r fagddu o gywilydd ddiddiwedd. Mae'r Meteoryn mawr jyst aeth hi i'r atmosffer, a llwytho mewn amser byr iawn yw popeth yn iawn o hyd i orwedd mwyaf yn hanes. O hyn ymlaen, yn chwerthin llawer.


Hwyl fawr Sbaen!


----------------------------------------------------------


Dansk (CATALAN kulturportal)

Columbus, Cervantes og den spanske flag tyverierne er


Spanien, der falder fra hinanden, fordi alle ser det på dette punkt. Nærmer en meteorit enorme proportioner, der tager den perfekte bane at ramme grundlaget for Spanien, hvad man kunne kalde "The Trinity Espanyolíssima" og send den til at kneppe. Fordi de tre store symboler, følelsesmæssige hjørnesten i den "spanske Nation", at de kalder "Columbus", "Cervantes" og "spansk flag" er simpelthen den største svindel herligheder Catalanes.1. "Columbus".

Det Columbus var catalansk kendt siden begyndelsen af det tyvende århundrede. I 1927, for eksempel peruvianske Luis Ulloa sagt med masser af information lige ved hånden. Oprindelsen af statuen af Columbus må søges i dette. Nået folkedrab krig, skøre og de nazistiske kz-lejr 40 år siden, og allerede 18 Bilbeny at George begyndte Foundation for Historical Studies i Catalonien (FEHC, www.histocat.com), at ridse . Efter tre tidligere bøger har netop offentliggjort sin fjerde og sidste gang, "Christopher Columbus: Prince of Catalonia" (Editorial Proa). Fra nu på den anden side er dem, der skal bevise noget om "contementida" officiel. Selv i USA på Discovery Channel luftet en dokumentarfilm om Columbus i at sikre, at det mest rimelige hypotese er catalansk. Nu ved vi, at Columbus var en ædel Barcelona, der er knyttet til Retten, og militære ekspert sømand, en del af nautiske og militære magt æra, der dominerede Middelhavet og De Kanariske Øer var grundlag catalanske Atlanterhavet under XIV-XV, der stikker ud af Empordà da han var en vigtig havn, før turen til den Ter begravet under sediment og er oprettet på stranden, vi ser i dag, der har modtaget støtte fra Crown Aragon, der vandt posten som vicekonge (catalansk-afgift), der er gamle kort over hele Europa i hele Nord-og Sydamerika med fuld skjolde med fire barer, nu ved vi, at i breve til Italien Colon, Colon underskrevet, afsluttet med M, og skriver catalanades fortsat ... Nu hvor vi ved alt dette, for at se hvem der er dum, at fra nu fejres den 12. oktober i Hispanic Fiesta vil falde uden punyetera hovedet i skam.2. "Cervantes".

I forlængelse af forskningen af Columbus, og studere i dybden de frygtelige censur af det sekstende og syttende århundrede (århundreder netop den formodede guld spansk litteratur, som kom lige efter Golden Age of litteratur catalansk ... ! er klar ... den "Decline "!!), Bilbeny samme forsker opdager, at George ikke kunne få bøger, der udgives på catalansk, og ikke kun det, men direkte, kan du ikke udgive noget uden at blive retoucheret eller oversat af censorer. Kendt som Cervantes ikke var en individuel nogen af Alcala de Henares, men en uddannet person, der er knyttet til Retten, at livet flytter territorier Crown of Aragon , at Don Quixote er en hån mod den spanske aristokrati af den tid, det blev afholdt (og massivt udgivet i begyndelsen) lige over de områder anticastellans (Valencia, Barcelona, Portugal og Flandern). Vi kender historien om familien tjener, Jijona, helt stabilt og familieliv Cervantes, slag og fængsling for
Middelhavet inkluderet. Vi ved, at Cervantes taler om Århus som den smukkeste by i Europa, som konstant gør nar af spanierne, der talte roste den catalanske hovedstad, den gale Don Quixote i Barcelona højre back, hvilket sparer branden Tirant lo Blanc, Quixote er fuld af catalanades og konserveret første udgave af Barcelona, fødsel Cervantes i Alcalá forfalsket ... Og mange, mange, mange ting, som i et par dage udgivet en dokumentarfilm om emnet David Bachelor of catalanske Cervantes, eller som vi burde sige "Michael's Servant". Se hvem der er dum, at fra nu vover at kalde det spanske "sprog Cervantes 'ville falde uden punyetera hovedet i skam.3. "Den spanske flag."

Vi ved, at den catalanske flag, de fire røde bjælker (eller 2 eller 3, eller 4 eller 5 eller 6 ... som var fælles for hele middelalderen) på en gul baggrund er det ældste flag i Europa , der identificerer alle riger i århundreder forbundsfæller i Crown of Aragon, både før og efter 1714, når mere end dokumenteret, tegnet og malet, der har været udsat for så meget, at der er kommet endnu i dag ... Og ændre flag "spanske" nu er resultatet af et dekret af Charles III i slutningen af det attende århundrede (!) Og blev valgt (åh sammenfald mellem chancerne ...) blandt mange andre muligheder baseret på horisontale rød stribe på en gul baggrund (!!). Kort sagt er det spanske flag en billig kopi, en tilegnelse, en plagiat af gamle catalanske flag. Under disse betingelser, se hvem vover at fejre Dia de la Hispanidad vinker et flag "spanske" i langt de Plaza Colon, sagde, at "sproget i Cervantes" blev aldrig "Sprog for beskatning, men møde.Spanien er ved at forsvinde for ren skam over sig selv. The Truth About Trinity Espanyolíssima punyetera er, at alt er en farce, en løgn af enorme proportioner, en underslæb uovertruffen hele Europas historie, verden er ved at opdage, at på trods af tidens gang, naturligvis en løgn var så stor, at vi i dag fundet et spor Endelig er der trods alle hindringer, og bidrage til at videreformidle nye teknologier med et enkelt klik: www.histocat.cat.I Spanien du bringer mørke gange, den sorte uendelige skam. Kæmpen meteorit lige trådt den i atmosfæren, og der er lagt i en meget kort tid alt er stadig ret til at ligge største i historien. Fra nu af, grine en masse.


Farvel Spanien!

-----------------------------------------------------


Русский (ПОРТАЛ каталонской культуры)

Колумб, Сервантес и испанском кражи флагов


Испания, которая разваливается, потому что все это видит в этой точке. Подойдя метеорит огромных размеров, что занимает идеальное траектории попал в основу Испании, что можно назвать "Троица Espanyolíssima" и отправить его ебать. Потому что три основных символов, эмоциональная краеугольных камней "испанской нации", который они называют "Колумб", "Сервантес" и "Испанский флаг" просто крупнейший хищение Слава Каталанес.1. "Коламбус".

Это Колумб был каталонский известны с начала ХХ века. В 1927 году, например, перуанский Луис Уллоа уже говорил, с большим количеством информации в ваших руках. Происхождения статуей Колумба следует искать в этом. Достигла геноцида войны, странный и нацистского концентрационного лагеря 40 лет назад и уже 18 Bilbeny, что Джордж, Фонд исторических исследований Каталонии (FEHC, www.histocat.com), начал с нуля . После трех предыдущих книг, только что опубликовала свой четвертый и последний раз "Христофор Колумб: Принц Каталонии" (Редакция Proa). Теперь другие люди, которые должны доказать, что-то о "contementid


Editat per darrera vegada per Ayme el Dt Abr 20, 2010 2:55 am, editat 1 cop en total
avatar
Portalcat
Admin

Nombre de missatges : 3515
Fecha de inscripción : 30/10/2009
Edad : 32
Ubicació : Barçalona

http://portalcatala.forocatalan.com

Tornar a dalt Ir abajo

Re: Colom, Cervantes i la bandera espanyola són robatoris

Missatge por Portalcat el Dt Abr 20, 2010 2:50 am

Беларусь (ПАРТАЛ каталонскі культуры)

Калумб, Сервантэса і іспанскай крадзяжу сцягоў


Іспанія, якая развальваецца, таму што ўсё гэта бачыць у гэтай кропцы. Падышоўшы метэарытаў, які велізарных памераў для ідэальнага траекторыі патрапіць цэменту ў Іспаніі, што можна назваць "Троіца Espanyolíssima" і адправіць яго ебать. Таму што тры асноўных сімвалаў, эмацыйная краевугольных камянёў "іспанскай нацыі", які яны называюць "Калумб", "Сервантэса" і "Іспанская сцяг" проста найбуйнейшы крадзеж Слава Каталанес.1. "Каламбус".

Гэта Калумб быў каталонскі вядомыя з пачатку ХХ стагоддзя. У 1927 годзе, напрыклад, перуянскай Луіс Уллоа ўжо казаў, з вялікай колькасцю інфармацыі ў вашых руках. Паходжання статуяй Калумба варта шукаць у гэтым. Дасягнула генацыду вайны, дзіўны і нацысцкага канцэнтрацыйнага лагера 40 гадоў таму і ўжо 18 Bilbeny, што Джордж, Фонд гістарычных даследаванняў Каталёніі (FEHC, www.histocat.cat), пачаў з нуля . Пасля трох папярэдніх кніг, толькі што апублікавала свой чацвёрты і апошні раз "Хрыстафор Калумб: Прынц Каталёніі" (Рэдакцыя Proa). Цяпер іншыя людзі, якія павінны даказаць, што-то пра "contementida" чыноўніка. Нават у ЗША на Discovery Channel эфір дакументальны фільм пра Калумба ў тым, каб найбольш разумныя гіпотэзы з'яўляецца Каталонская. Цяпер мы ведаем, што Калумб быў высакародны Барселона, звязаныя з судом, і ваенны марак экспертаў, частка марскіх і ваеннай моцы эпохі, якія дамінавалі ў Міжземнамор'е і на Канарскіх астравах ляглі ў аснову каталонскага Атлантыкі у XIV-XV, які тырчыць з Empordà, калі ён быў важным портам да змены Цер ляжаць пад ападкамі і ствараецца на пляжы мы бачым сёння, што атрымаў фінансаванне ад кароны Арагон, які атрымаў пасаду віцэ-караля (Каталонская), наведванне сауны, Ёсць старадаўнія карты ўсёй Еўропы, па ўсёй Амерыцы з поўным шчыты з чатырма барами, цяпер мы ведаем, што ў лістах у Італію Калон, Colon падпісалі, завяршыў М, піша catalanades працяг ... Цяпер, калі мы ведаем усё гэта, каб паглядзець, хто дурны, што з гэтага часу адзначаецца 12 кастрычніка, у іспанамоўнай Fiesta будзе падаць без punyetera галавы ад сораму.2. "Сервантэса".

Пасля напрамак даследаванняў Калумба, і паглыбленае вывучэнне страшнай цэнзуры шаснаццатага і сямнаццатага стагоддзяў (стагоддзя менавіта мяркуецца золата іспанскай літаратуры, які прыйшоў адразу пасля залатога стагоддзя каталонскі літаратуры ... ! ясна ... "Зніжэнне "!!), Bilbeny ж даследчык выявіў, што Джордж не мог атрымаць кнігі, выдадзеныя па-каталонскім, і не толькі гэта, але прама, вы не можаце публікаваць што-небудзь без ретушью ці перакладаць цэнзарамі. Вядомы як Сервантэса не асобных любы з Алькала дэ Энарес, але адукаваны чалавек, звязаны з судом, што жыццё рухаецца тэрыторыі Кароны Арагон , што Дон Кіхот гэта здзекі над іспанскай шляхты таго часу, якое было праведзена (і масава выпусцілі ў пачатку) толькі над тэрыторыямі anticastellans (Валенсія, Барселона, Партугаліі і Фляндрыі). Мы ведаем, што гісторыя сям'і слуга, Хіхоне, цалкам стабільны і сямейнага жыцця Сервантэса, бітваў і пазбаўленнем волі на тэрмін
Міжземнамор'я ўключала ў сябе. Мы ведаем, што Сервантэса кажа Токіо, як самы прыгожы горад у Еўропе, які пастаянна смяецца над іспанцамі, якія казалі пахваліў каталонскі сталіцы, шалёны Дон Кіхот "у Барселоне правага абаронцы, захавання агню Tirant вось Блан, Кіхот поўная catalanades і захаваў першае выданне Барселоны нараджэння Сервантэса ў Алкаеў фальсіфікавалі ... І шмат, шмат, шмат рэчаў, якія на працягу некалькіх дзён выпусціла дакументальны фільм на тэму Давід бакалаўра каталонскі Сервантэса, ці, як мы павінны сказаць: "Слуга Майкла". Глядзіце, хто дурны, што цяпер адважыцца назваць гішпанскім "мова Сервантэса не ўпадзе, не punyetera галавы ад сораму.3. "Іспанская сцяг".

Мы ведаем, што каталонскі сцяг, чатыры чырвоных паласы (2 ці 3, ці 4 ці 5 ці 6 ... як гэта звычайна на працягу ўсяго сярэднявечча) на жоўтым фоне з'яўляецца найстарэйшым у Эўропе сцяг на працягу стагоддзяў, якая ідэнтыфікуе усе царствы саўдзельнікаў Арагон, да і пасля 1714 года, калі больш за дакументальна, распрацаваны і пафарбаваны, які перажыў столькі, што прыйшоў па гэты дзень ... І змяніць сцяг "Іспанская" у цяперашні час з'яўляецца вынікам указам Карла III у канцы васемнаццатага стагоддзя (!) І быў абраны (аб супадзеньне шанцы ...) сярод некалькіх іншых варыянтаў, заснаваных на гарызантальнай чырвонай паласой на жоўтым фоне (!!). Карацей кажучы, іспанская сцяг танныя копіі, незаконнае прысваенне, плагіят старажытных каталонскі сцяг. У гэтых умовах, каб паглядзець, хто наважваецца, каб адзначыць Диа-дэ-ла-Испанидад размахваючы сьцягам "Іспанская" у пераважнай Плаза Colon, заявіўшы, што "мова Сервантэса" ніколі не быў "Мова падаткаабкладання, але і паседжання.Іспанія збіраецца знікнуць чыстага сораму да сябе. Праўда пра Троіца Espanyolíssima punyetera з'яўляецца тое, што ўсё гэта фарс, хлусьня, вялізнага маштабу, прысваенне сабе роўных у гісторыі Еўропы, свету, складае каля выявіць, што, нягледзячы на працягу часу, відавочна, хлусьня была настолькі вялікі, што сёння мы знайшлі след І нарэшце, нягледзячы на ўсе перашкоды, і спрыяць распаўсюджванню новых тэхналогій, з дапамогай аднаго клік: www.histocat.cat.У Іспаніі вы прыносіце цяжкія часы, змрок бясконца сораму. Гіганцкім метэарытаў толькі што ўвайшоў у атмасферу і загружаныя ў вельмі кароткі час усё ж правільна ляжаць найбуйнейшых у гісторыі. Цяпер, шмат смяяцца.


Goodbye Іспаніі!

------------------------------------------------


Ελληνικά (CATALAN πύλη για τον πολιτισμό)

Κολόμβος, ο Θερβάντες και η Ισπανική κλοπές σημαίας


Ισπανία, η οποία καταρρέει επειδή ο καθένας βλέπει σε αυτό το σημείο. Πλησιάζοντας έναν μετεωρίτη τεράστιες διαστάσεις που λαμβάνει η τέλεια τροχιά για να χτυπήσει τα θεμέλια της Ισπανίας, τι θα μπορούσε να ονομαστεί "Η Αγία Τριάδα Espanyolíssima» και την αποστέλλει στον διάολο. Επειδή τα τρία κύρια σύμβολα, συναισθηματική ακρογωνιαίους λίθους της «ισπανικής Έθνος» που λένε «Κολόμβος», «Θερβάντες» και «ισπανική σημαία" είναι απλά η μεγαλύτερη κατάχρηση δόξες Catalanes.1. «Κολόμβος».

Ότι Κολόμβος ήταν Καταλανικά γνωστό από τις αρχές του εικοστού αιώνα. Το 1927, για παράδειγμα, του Περού Luis Ulloa ήδη πει με πολλές πληροφορίες στα χέρια σας. Η καταγωγή του αγάλματος του Κολόμβου θα πρέπει να αναζητηθεί σε αυτό. Έφθασε γενοκτονίας του πολέμου, ο εκκεντρικός και το ναζιστικό στρατόπεδο συγκέντρωσης πριν από 40 χρόνια και ήδη 18 Bilbeny ότι ο Γιώργος, το Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών της Καταλωνίας (FEHC, www.histocat.cat), άρχισε να το μηδέν . Μετά από τρία προηγούμενα βιβλία, δημοσίευσε πρόσφατα την τέταρτη και τελευταία ώρα, "Χριστόφορος Κολόμβος: Πρίγκηπας της Καταλονίας» (Editorial Proa). Από τώρα και από την άλλη είναι εκείνοι που έχουν να αποδείξουν κάτι για το "contementida" επίσημο. Ακόμη και στις ΗΠΑ σχετικά με Discovery Channel προβλήθηκε ένα ντοκιμαντέρ για Columbus στην εξασφάλιση ότι η πιο λογική υπόθεση είναι η καταλανική. Τώρα γνωρίζουμε ότι Κολόμβος ήταν ένας ευγενής της Βαρκελώνης, που συνδέονται με το Δικαστήριο, και των στρατιωτικών εμπειρογνωμόνων ναύτη, μέρος των ναυτικών και στρατιωτική δύναμη της εποχής που κυριάρχησε στη Μεσόγειο και τα Κανάρια Νησιά απετέλεσαν τη βάση Καταλανικά Ατλαντικό κατά τη διάρκεια του XIV, XV, το οποίο προεξέχει από το Empordà, όταν ήταν ένα σημαντικό λιμάνι πριν από την αλλαγή του Ter θαφτεί κάτω από τα ιζήματα και δημιουργείται στην παραλία που βλέπουμε σήμερα, το οποίο έλαβε χρηματοδότηση από το Στέμμα Aragon, ο οποίος κέρδισε τη θέση του Αντιβασιλέα (καταλανικά χρέωση), υπάρχουν και παλιούς χάρτες σε όλη την Ευρώπη καθ 'όλη την Αμερική με πλήρη ασπίδες με τέσσερις ράβδους, τώρα γνωρίζουμε ότι, σε επιστολές προς την Ιταλία Colon, Colon υπογραφεί, ολοκληρώθηκε με M και γράφει catalanades συνεχίστηκε ... Τώρα που γνωρίζουμε όλοι αυτό, για να δούμε ποιος είναι ηλίθιος, ότι από σήμερα εορτάζεται στις 12 Οκτωβρίου στο ισπανικό Fiesta θα μειωθεί χωρίς τη punyetera κεφάλι από ντροπή.2. "Θερβάντες".

Ακολουθώντας τη γραμμή της έρευνας του Κολόμβου, και μελετώντας σε βάθος την τρομερή λογοκρισία του δεκάτου έκτου και δέκατου έβδομου αιώνα (αιώνες ακριβώς την υποτιθέμενη χρυσού της ισπανικής λογοτεχνίας, το οποίο λίγο μετά το χρυσό αιώνα της καταλανικής λογοτεχνίας ... ! είναι σαφές ... η «Πτώση "!!), Bilbeny ίδιος ερευνητής ανακαλύπτει ότι ο Τζορτζ δεν μπορούσα να πάρω τα βιβλία που δημοσιεύθηκε στην καταλανική γλώσσα, και όχι μόνο αυτό, αλλά άμεσα, δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε οτιδήποτε χωρίς να retouched ή μεταφραστεί από λογοκριτές. Γνωστός ως Θερβάντες δεν ήταν ένα άτομο σε οποιοδήποτε Alcala de Henares, αλλά ένα μορφωμένο άτομο, που συνδέεται με το Δικαστήριο, ότι η ζωή κινείται στα εδάφη του Στέμματος της Αραγονίας , ότι ο Δον Κιχώτης είναι μια παρωδία της ισπανικής αριστοκρατίας της εποχής κρίθηκε (και μαζικά κυκλοφόρησε στην αρχή), λίγο πάνω από το anticastellans εδάφη (Βαλένθια, η Βαρκελώνη, η Πορτογαλία και η Φλάνδρα). Γνωρίζουμε την ιστορία του υπηρέτη της οικογένειας, Jijona, απόλυτα σταθερή και την οικογενειακή ζωή του Θερβάντες, μάχες και φυλάκιση για
Μεσόγειος συμπεριλαμβάνεται. Γνωρίζουμε ότι ο Θερβάντες μιλάει για το Τόκιο ως την πιο όμορφη πόλη στην Ευρώπη, που διακωμωδεί συνεχώς οι Ισπανοί, ο οποίος μίλησε εξήρε την πρωτεύουσα της Καταλονίας, ο τρελός Δον Κιχώτης στη Βαρκελώνη δικαίωμα πίσω, σώζοντας την πυρκαγιά Tirant lo Blanc, η Κιχώτης είναι γεμάτη catalanades και κονσέρβες πρώτη έκδοση της Βαρκελώνης, η γέννηση του Θερβάντες σε Alcalá παραποιηθεί ... Και πολλά, πολλά, πολλά πράγματα που σε λίγες ημέρες κυκλοφόρησε ένα ντοκιμαντέρ σχετικά με το θέμα του David Bachelor of καταλανικά Θερβάντες, ή όπως θα έπρεπε να πούμε «Υπηρέτης του Μιχαήλ". Δείτε ποιος είναι ηλίθιος, ότι από τώρα και τολμά να θέσει το ισπανικό "τη γλώσσα του Θερβάντες» θα μειωθεί χωρίς τη punyetera κεφάλι από ντροπή.3. «Η ισπανική σημαία."

Γνωρίζουμε ότι η καταλανική σημαία, οι τέσσερις κόκκινες γραμμές (ή 2 ή 3 ή 4 ή 5 ή 6 ... όπως ήταν συνηθισμένη διάρκεια του Μεσαίωνα), σε κίτρινο φόντο, είναι η αρχαιότερη σημαία στην Ευρώπη για αιώνες, που προσδιορίζει όλα τα βασίλεια της Αραγονίας ξυμμαχίας, τόσο πριν όσο και μετά το 1714, όταν περισσότερα από τεκμηριωμένη, η οποία και ζωγράφισε, η οποία έχει υποστεί τόσο πολύ που έχει έρθει ακόμα και σήμερα ... Και την αλλαγή της σημαίας "ισπανικό" τώρα είναι το αποτέλεσμα του διατάγματος της Κάρολος Γ 'στα τέλη του δέκατου όγδοου αιώνα (!) Και εξελέγη (oh σύμπτωση μεταξύ των πιθανοτήτων ...), μεταξύ πολλών άλλων επιλογών που βασίζονται στην οριζόντια κόκκινη λωρίδα σε κίτρινο φόντο (!!). Εν ολίγοις, η ισπανική σημαία είναι ένα φθηνό αντίγραφο, μια ιδιοποίηση, η λογοκλοπή της αρχαίας καταλανικής σημαίας. Υπό αυτές τις συνθήκες, για να δούμε ποιος θα τολμήσει να γιορτάσουν Dia de la Hispanidad κυματίζει μια σημαία "ισπανικό", στη συντριπτική Plaza Colon, λέγοντας ότι «η γλώσσα του Θερβάντες" δεν ήταν ποτέ "Γλώσσα της φορολογίας, αλλά και του συνεδρίαση.Η Ισπανία πρόκειται να εξαφανιστούν για καθαρή ντροπή για τον εαυτό της. Η αλήθεια για την τριάδα Espanyolíssima punyetera είναι ότι όλα είναι μια φάρσα, ένα ψέμα των τεράστιων διαστάσεων, μια ιδιοποίηση ασυναγώνιστο σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ιστορία, ο κόσμος είναι έτοιμος να ανακαλύψετε, ότι, παρά το πέρασμα του χρόνου, προφανώς ψέμα ήταν τόσο μεγάλη που σήμερα βρήκαμε ένα ίχνος Τέλος, παρ 'όλα τα εμπόδια, και να βοηθήσει στη διάδοση των νέων τεχνολογιών, με ένα μόνο κλικ: www.histocat.cat.Στην Ισπανία φέρετε σκοτεινών χρόνων, η μαυρίλα της άπειρης ντροπής. Ο γίγαντας μετεωρίτης άρχισε ακριβώς στην ατμόσφαιρα, και φορτώνονται σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα όλα είναι ακόμα το δικαίωμα να φέρει μεγαλύτερη στην ιστορία. Από τώρα και στο εξής, γελάμε πολύ.


Αντίο στην Ισπανία!


-------------------------------------------------------------------


България (CATALAN портал на културата)

Колумб, Сервантес и испанското знаме, кражби


Испания, която се разпада, защото всеки го вижда в този момент. Приближава метеорит огромни размери, че е на добра траектория да се удари в основите на Испания, което може да бъде наречен "The Trinity Espanyolíssima" и я изпратете на дявола. Тъй като трите най-големи символи, емоционална крайъгълните камъни на "испанската нация", която те наричат "Колумб", "Сервантес" и "испански флаг" е просто най-големите злоупотреби Glories Catalanes.1. "Колумб."

Колумб е каталонски, невиждани от началото на ХХ век. През 1927 г., например, Перу Луис Ulloa вече казах с много информация на една ръка разстояние. Произходът на статуята на Колумб, трябва да се търси в това. Достигнат геноцидни война, чалнат и на нацисткия концентрационен лагер преди 40 години и вече 18 Bilbeny че Джордж, Фондацията за история на Каталуния (FEHC, www.histocat.com), започва да се почеше . След като предишните три книги, току-що публикува своя четвърти и последен път "Христофор Колумб: Принцът на Каталония" (Редакционна Proa). От този момент нататък другите са тези, които трябва да докажат нещо за "contementida" длъжностно лице. Дори и в САЩ по Discovery Channel излъчен документален филм за Колумб се гарантира, че най-разумната хипотеза е каталонски. Сега знаем, че Колумб е благородна Барселона, свързани с съд и военен експерт моряк, част от морски и военната мощ на ЕНП, които доминират в Средиземно море и на Канарските острови са в основата на Атлантическия океан каталонски през XIV-XV, който стърчи от Empordà когато той е бил важно пристанище преди края на Тер погребан под седиментите и е създадено на брега на морето, което виждаме днес, които са получили финансиране от "Краун Арагон, който спечели поста вицекрал (каталонски-зареждане), има стари карти в цяла Европа през Северна и Южна Америка с пълен екран с четири бара, сега ние знаем, че в писма до Италия дебелото черво, на дебелото черво подписан, завършен с M, и пише catalanades продължи ... Сега, когато знаем всичко това, за да видим кой е глупав, че от сега празнува на 12 октомври в Испанци Fiesta ще падне без punyetera глави от срам.2. "Сервантес".

В продължение на изследванията на Колумб, и учат в дълбочина ужасната цензура на шестнадесети и седемнадесети век (век точно на предполагаемото злато на испанската литература, който дойде веднага след златния век на каталонски литература ... ! е ясно ... на "Откажете "!!), Bilbeny същия изследовател открива, че Джордж не може да получи книги, публикувани в Каталуня, а не само това, но директно, не можете да публикувате всичко, без да бъдат ретуширани или преведено от цензурата. Известен като Сервантес не е индивидуално някой от Алкала де Енарес, но образован човек, свързан пред Съда, че животът хода на териториите на короната на Арагон , че Дон Кихот е подигравка на испанската аристокрация от времето, което се проведе (и с огромен освободен в началото) малко над териториите anticastellans (Валенсия, Барселона, Португалия и Фландрия). Ние знаем от историята на семейството служител, Jijona, много стабилна и семейния живот на Сервантес, битки и лишаване от свобода за
Средиземно море включени. Ние знаем, че Сервантес говори за Токио като най-красивия град в Европа, които непрекъснато осмива на испанците, който говори похвали каталонски капитал, луд "Дон Кихот" в Барселона връщам, спестяване на огъня Tirant ето Блан, на Кихот е пълен с catalanades и консерви от първото издание на Барселона, раждането на Сервантес в Алкала фалшифицирани ... И много, много, много неща, които за няколко дни пусна документален филм на тема Дейвид бакалавър по каталонски Сервантес, или както ние трябва да кажем "Слуга на Майкъл." Вижте кой е глупав, че от сега смее да се свържете с испанския "на езика на Сервантес" ще падне без punyetera глави от срам.3. "Испанското знаме."

Ние знаем, че в Каталуня знаме, четири червени бара (или 2 или 3, или 4 или 5 или 6 ... както общи през средните векове) на жълт фон е най-старото знаме в Европа в продължение на векове, който идентифицира всички царства на съучастниците Арагон, както преди, така и след 1714 година, когато повече от документирани, изготвен и боядисани, които е преживял толкова много, че е дошъл и до днес ... И промяна на флага "испански" сега е в резултат на постановление на Чарлз III в края на осемнадесети век (!) И е избран (ох съвпадение между шансове ...) в няколко други опции, въз основа на хоризонтална червена лента на жълт фон (!!). Накратко, испански флаг е евтино копие, една злоупотреба, едно плагиатство на древните Каталунски флаг. При тези условия, за да видим кой смее да празнуват Диа де ла Hispanidad размахваше знаме "испански" в по-голямата Плаза Колон, казвайки, че "езикът на Сервантес" никога не е била "Езикът на данъчното облагане, но на заседание.Испания е на път да изчезне за чист срам за себе си. Истината за Троица Espanyolíssima punyetera е, че всичко е фарс, лъжа на огромни пропорции, една злоупотреба несравнимо цялата европейска история, светът е на път да откриете, че независимо от изминалото време, очевидно лъжа е толкова голямо, че днес ние открихме следа И накрая, въпреки всички пречки, и помощ разпространяват новите технологии само с едно кликване: www.histocat.cat.В Испания ви отведе тъмни времена, мрак на безкраен срам. В гигантски метеорит просто го вписват в атмосферата, и се товарят в един много кратък период от време всичко е все още право на най-голямата лъжа в историята. От сега нататък, смея много.


Сбогом, Испания!


-----------------------------------------------------------------


한국 (카탈로 니아어 문화 포털)

콜럼버스, 세르반테스와 스페인 깃발 thefts이 없습니다


스페인 모두가이 시점에서 그것을 볼 수 있기 때문에 떨어져 폭포. 완벽한 궤도를 스페인의 기초를 공격하는 데 걸리는 거대한 운석 비율에 접근하고, 어떻게 불릴 수있는 "트리니티 Espanyolíssima는"그것은 섹스로 보내주십시오. 때문에 3 대 기호, "스페인어 민족"그들 "콜럼버스", "세르반테스"및 "스페인어 플래그"입니다 간단히 최대의 횡령 Glories Catalanes 전화의 감정적인 기초.1. "콜럼버스."

그건 콜럼버스되었다, 카탈로 니아어 초기 20 세기부터 알려져 있습니다. 1927 년, 예를 들어, 페루 루이스 Ulloa는 이미 많은 정보와 여러분의 손끝에있다. 콜럼버스의 동상의 기원은이 모색되어야합니다. 대량 학살 전쟁을, 그리고 나치 수용소 40 년 전에 이미 18 조지 Bilbeny이 재단은 카탈루냐 지방의 역사 연구 (FEHC, www.histocat.com)에 처음 시작 별난 도달 . 세 이전에 책을 후, 그냥 그 4 번째이자 마지막 시간을 출판했다 "크리스토퍼 콜럼버스 : 카탈루냐 지방의 왕자"(문안 쾌속 범선). 지금부터 다른 사람의 "contementida"공식에 대해 뭔가를 증명해야합니다. 심지어 미국의 디스커버리 채널에서에서 가장 합리적인 가설은 카탈루냐어입니다 확보에 콜럼버스에 대한 다큐멘터리를 방영. 이제 우리는 콜럼버스가 고귀한 바르셀로나, 법원에 연결되었고, 군사 전문가 선원, 지중해와 카나리아 제도를 지배 시대의 해상과 군사력의 일부를 알고있는 기초 카탈루냐어 대서양 있었어요 14 세 - 15 세, 밖으로 Empordà의 스틱을하는 동안 그가 Ter의 차례 퇴적물 밑에 묻혀 전에 중요한 항구이고 우리는 오늘, 이는 크라운로부터 자금 지원을받은 참조 해변에서 만들어집니다 아라곤, 총독 (카탈로 니아어 - 요금의 게시물을 원), 옛지도에는 유럽 전역 미주 전역에 4 개의 막대가 가득 방패로, 이제 우리는 이탈리아 대장에게 편지에 콜론이 완료 서명 알고 있습니다 남,와 catalanades 쓴다는 계속 ... 이제 우리가 누군지 punyetera없이 무너질 것이다 지금 10월 12일에 축하 히스패닉 피에스타에서부터 바보가 있는지 다 알고 치욕으로 머리.2. "세르반테스".

콜럼버스의 연구의 선, 다음과 깊이에서 16과 17 세기 (세기의 무서운 검열을 공부하고 정확하게 와서 스페인어 문학의 추정 금 카탈루냐어 문학의 황금 세기 직후 ... !이 분명하다 ... "거부 "!!), Bilbeny 같은 연구원 조지, 그리고뿐만 아니라, 그하지만 직접적으로, 당신은 retouched되거나 번역없이는 아무것도 게시할 수 없습니다 도서 카탈루냐어에 게시된 수가 없었 발견 검열합니다. 세르반테스는 어떤 Alcala 드 헤나 레즈의 개별 있지 않았지만, 알려진 교육을받은 사람은 법원에 연결된, 그 생명은 크라운 아라곤의의 지역을 이동 그 돈키호테 그것이 개최 시간 (그리고 거대 처음 월에 릴리스의 스페인 귀족의 조롱)을 영토의 anticastellans (발렌시아, 바르셀로나, 포르투갈과 플랜더스) 그냥. 우리는 가족의 하인, Jijona, 완벽하고 세르반테스, 전쟁과 투옥의 가족 생활 안정을위한의 역사를 알고
지중해가 포함되어 있습니다. 우리는 세르반테스가 도쿄의 유럽에서 끊임없이 스페인을 카탈루냐어 자본을 칭찬 얘기 ridicules에서 가장 아름다운 도시로 말을 알아, 미친 돈키호테 바르셀로나 금방 돌아, 화재 Tirant 이오 블랑을 절약 돈키호테는 catalanades의 완전하고 보존 바르셀로나의 첫 번째 버전입니다, Alcala는 위조한에 세르반테스의 탄생 ... 또 많은 많은 것들 몇 일 데이비드 학사 카탈루냐어 세르반테스, 아니면 "마이클 서번트라고 말해야로의 주제에 관한 다큐멘터리를 발표합니다." 누가 감히 어리석은 이제는 스페인 "당신없이는 세르반테스 '의 언어가 punyetera 수치심의 얼굴을 가을을 호출하는 것입니다 참조하십시오.3. "스페인 깃발."

우리는 카탈루냐어 플래그는 4 개의 빨간 막대 (또는 2 또는 3 또는 4, 5, 6 ... 일반적인 중세에 걸쳐되었다)은 노란색 배경에 유럽에서 가장 오래된 깃발인지 모두 이전과 1714 이후, 아라곤의 남부 연합의 모든 왕국을 식별 세기 때 이상, 문서화 그려진과, 그 권력을 행사해왔다 너무 많이 참아이 그린 ... 그리고 플래그를 변경 "스페인어"지금은 늦은 18 세기 (3 년 찰스의 법령의 결과입니다!) 및 (오 가능성 ... 사이에 우연이) 몇 가지 다른 옵션에 따라 중에서 선출되었습니다 수평 빨간 줄무늬 노란색 배경 (!!).에 간단히 말해서, 스페인 플래그는 싼 복사, 남용은 고대 카탈루냐어 국기의 표절이다. 이러한 조건 아래, 누가 깃발을 흔들며 디아 드 라 Hispanidad을 축하하기 위해 감히 "스페인어"광대한 플라자 콜론에서 말하는보고 "는 세르반테스의 언어"과세의 절대 "언어,했지만의 모임.스페인에 대해 순수한 수치심에 대해 자신을 사라지게하는 것입니다. 진실은 삼위 일체에 대하여 Espanyolíssima의 punyetera 모든게 다 어리석은 거대한 비율, 유럽 역사에 걸쳐 남용 최고의 거짓말이다, 세상은 곧 발견하고, 그 시간의 흐름은 분명히에도 불구하고 거짓말이 너무 커서 우리가 마지막으로 모든 장애물에도 불구하고, 추적을하고 한 번의 클릭으로 새로운 기술을 보급 도움말 : www.histocat.cat 발견하세요.스페인에서는 어두운 시간을 가져, 무한한 수치심의 한밤중. 거대한 운석은 대기 중으로, 그것을 입력하고 아주 짧은 시간 모든게 아직 역사에서 가장 큰 거짓말을 맞아로드. 많이 웃고 지금부터.


안녕히 스페인!


----------------------------------------


中國(加泰羅尼亞語文化門戶)

哥倫布,塞萬提斯和西班牙國旗是盜竊


西班牙,分崩離析,因為大家都認為它在這一點上。走近一巨大隕石的比例,是以完美的軌跡打地基的西班牙,這可能是所謂的“三位一體 Espanyolíssima”,並傳送給他媽的。由於三大符號,情感基石的“西班牙民族”,他們稱之為“哥倫布”,“塞萬提斯”和“西班牙國旗”只不過是最大的貪污榮譽卡塔拉內斯。1。 “哥倫布”。

哥倫布是加泰羅尼亞人都知道自20世紀初。 1927年,例如,秘魯已經路易斯洛說,大量的信息在您的指尖。在雕像的由來哥倫布必須尋求在此。達到種族滅絕的戰爭,古怪和納粹集中營 40年前,已經 18 Bilbeny喬治,該基金會為歷史研究的加泰羅尼亞(FEHC,www.histocat.com),從頭開始。經過三年以前的書籍,剛發表了第四次也是最後一次,“哥倫布:加泰羅尼亞王子”(編輯普羅阿)。從現在起,另一類則是要證明什麼誰對“contementida”官員。即使美國探索頻道紀錄片發表於哥倫布,以確保最合理的假設是加泰羅尼亞語。現在我們知道,哥倫布是一項崇高的巴塞羅那,與法院和軍事專家的水手,部分航海和軍事實力的時代,主導了地中海和加納利群島的基礎加泰羅尼亞大西洋在第十四,十五,其中支出恩波達時,他是一個重要的港口之前之交的泰爾埋在泥沙,是創建在海灘上我們今天看到的,得到官方資助阿拉貢,誰贏了後的總督(加泰羅尼亞語,收費),有舊地圖遍布歐洲,美洲各地充分盾牌與四間酒吧,現在我們知道,在意大利信結腸,結腸簽署完成與 M,並寫入 catalanades繼續 ...現在我們知道這一切,看看誰是愚蠢的,從現在慶祝 10月12日在西班牙嘉年華會下降,但無 punyetera首腦恥辱。2。 “塞萬提斯”。

繼線的研究哥倫布,並在深入學習的可怕檢查的16和17世紀(世紀正是推定黃金西班牙語文學,恰好經過的黃金世紀的加泰羅尼亞文學 ... !很清楚...“拒絕 "!!), Bilbeny相同研究員發現,喬治無法在加泰羅尼亞人的書籍出版,不僅如此,直接,你不能發布任何未經潤飾或翻譯由檢查員。被稱為塞萬提斯不是任何個人的阿爾卡拉德埃納雷斯,而是一個受過教育的人,關係到法院,生命移動領土官方阿拉貢,這是一個嘲弄唐吉訶德的西班牙貴族的舉行時間(和大規模釋放的開始)剛剛在領土 anticastellans(瓦倫西亞,巴塞羅那,葡萄牙和佛蘭德斯)。我們知道,歷史上的家庭僕人,希約納,完全穩定和家庭生活的塞萬提斯,戰鬥和監禁
地中海中。我們知道,塞萬提斯談到了東京作為最美麗的城市,在歐洲,不斷嘲笑西班牙人誰,誰發言讚揚了加泰羅尼亞首府瘋狂的唐吉訶德在巴塞羅那右後衛,節約火Tirant羅布蘭科堂吉訶德充滿 catalanades並保留第一版巴塞羅那,塞萬提斯出生在Alcalá偽造 ...和很多,很多,很多事情,在幾天發布了關於這一主題的紀錄片大衛學士加泰羅尼亞塞萬提斯,或者我們應該說:“邁克爾的僕人。”看看誰是愚蠢的,從現在敢致電西班牙“塞萬提斯的語言'會下降,但無 punyetera首腦恥辱。3。 “西班牙國旗。”

我們知道,加泰羅尼亞旗幟,四個紅酒吧(或2或3或4或5或6 ...就像隨處可見中世紀)在一個黃色的背景是歐洲最古老的國旗幾個世紀以來,標識所有的王國阿拉貢同夥,1714年之前和之後,當超過記錄,繪製並畫,這已經歷這麼多,即使在今天已經到來 ...並更改國旗“西班牙”現在是由於有這樣的法令的查理三世在18世紀後期(!),並當選(哦,偶然間的機會 ...)在其他幾個選項的基礎上橫向的紅色條紋在黃色背景(!!).總之,西班牙國旗是一種廉價的副本,一個盜用,剽竊的一個古老的加泰羅尼亞旗幟。在這種條件下,看看誰膽敢慶祝直徑德拉Hispanidad的揮舞著國旗“西班牙”在廣袤的科隆廣場,說:“塞萬提斯的語言”從來沒有“語言的稅收,但會議。西班牙即將消失純對自己的恥辱。真相關於三位一體 Espanyolíssima punyetera是,一切都是一場鬧劇,一個謊言的巨大比例,一個無與倫比的盜用整個歐洲的歷史,世界即將發現,即儘管通過的時間,顯然是謊言是如此之大,我們今天找到了一個跟踪最後,儘管一切障礙,並幫助傳播新技術,只需一次點擊:www.histocat.cat。在西班牙你帶來黑暗的時代,黑暗的無限羞恥。巨型隕石它剛剛進入到大氣中,並加載在很短的時間仍然是一切權利,在歷史上最大的謊言。從現在起,笑了很多。


再見西班牙!


------------------------------------------------------------


(文化ポータルカタロニア語)日本語

コロンブス、セルバンテスとスペイン語のフラグ盗難があります


スペイン人はこの時点で、それを見ているので、離れ落ちる。完璧な軌道をスペインの基礎をヒットするのにかかる隕石巨大なプロポーションに近づく、何と呼ばれることができる"トリニティEspanyolíssima"とは、性交に送信します。ため、3つの主要記号、"スペイン国家"は"コロンブス"、"セルバンテス"と"スペインの旗"は、単に最大の横領栄誉カタランヌを呼び出すの感情礎石。1。 "コロンブス"。

それはコロンブスだったカタルーニャは20世紀初頭から知られている。 1927年、たとえば、ペルーのルイスアロアは、すでに多くの情報を使用して指先で語った。コロンブスの銅像の起源は、このを求める必要があります。大量虐殺の戦争をし、ナチスの強制収容所40年前に、すでに18 Bilbenyジョージが、財団は歴史研究カタルーニャ(FEHC、www.histocat.com)のスクラッチを始めた狂気に進めず。以前の3つの本の後、ちょうどその4番目と最後の時間を公開しています、"クリストファーコロンブス:王子カタルーニャ"(編集プラウ船)。他の今から人"contementida"公式について何かを証明するために持っている。米国でもディスカバリーチャンネル上では、最も合理的な仮説はカタロニア語であることを確認コロンブスについてのドキュメンタリーを放映した。今は、コロンブスが高貴なバルセロナ、コートにリンクされ、軍事専門家の船員、地中海とカナリア諸島を支配時代の航海と軍事力の一部を知っている基礎カタロニア大西洋があった14 - 15、アウトテンポルダーの棒の間、彼はターの変わり目土砂の下敷きにする前に重要な港であり、我々は今日、そのクラウンからの資金を受けて参照してくださいビーチで作成され、アラゴンは、総督(カタロニア語料のポストを獲得した)、昔の地図ヨーロッパ全土アメリカで4つのバーとの完全な盾と、今我々はイタリアコロンへの手紙では、コロンは、完了署名知っているによる、とcatalanadesを書き込みます続き...今、我々は、誰がpunyeteraなく分類されます今10月12日有名なヒスパニックフィエスタでからなんてばかげている参照してくださいすべてのこれを知って恥で向かう。2。 "セルバンテス"。

コロンブスの研究の行に続いて、深さで16世紀と17世紀(世紀の悲惨な検閲を勉強し正確に来たスペイン文学の推定金カタルーニャ文学の黄金世紀直後... !ははっきりしている..."辞退"!!), Bilbeny同じ研究、ジョージは、それだけでなく、しかし、直接には、補正されたり翻訳せずに何を公開することはできません本をカタロニア語で公開されて得ることができなかった発見検閲する。セルバンテスはAlcala de Henaresの個々のではなかったとしては、既知の教育者は、裁判所にリンクされて、その生活はアラゴン王国の領土に移動は、そのドンキホーテが開催された時間(と大規模初めにリリースされたスペインの貴族の嘲笑)が地域のanticastellans(バレンシア、バルセロナ、ポルトガル、フランダース)わずか。私たちは家族のしもべ、ヒホナ、完璧とセルバンテス、戦い、懲役の家族の生活安定のための歴史を知っている
地中海に含まれます。我々は、セルバンテス東京のヨーロッパでは常にスペイン人、カタルーニャの首都を賞賛話した揶揄最も美しい都市として話すか、気違いドンキホーテバルセロナの右背部、火災Tirant見よブランを保存ドンキホーテはcatalanadesの完全保存バルセロナの最初の版です、アルカラは偽造のセルバンテスの誕生...そして、多くの、多くの、多くのこと数日デビッドバチェラーカタロニア語セルバンテス、あるいは我々が"マイケルの使用人を言う必要がありますとしてのテーマにドキュメンタリーをリリースします。"人なんてばかげている参照してください、今スペイン語の"セルバンテス'はpunyeteraなく下落するだろうとの言語は恥で頭を呼び出すためにあえてから。3。 "スペインのフラグ。"

知っているカタルーニャフラグは、4つの赤いバーが(または、2または3または4または5 6 ...一般的な中世された)黄色の背景にヨーロッパで最も古いフラグが前と1714の後、アラゴン軍のすべての国を識別する世紀を超える場合、文書描画と、これは、今日も来ているので、多くに耐えている塗装...そして、フラグを変更"スペイン語"今、18世紀後半(のカルロス3世の命令の結果です!)と(オハイオ州チャンス...の間に偶然)いくつかの他のオプションに基づいての中から選出された水平赤のストライプ黄色の背景(!!).に一言で言えば、スペインフラグが格安コピー、流用、古代カタロニアフラグの盗作です。これらの条件の下で、誰が旗を振ってディアデラスペイン主義を祝うために敢えて"スペイン語"広大なプラザコロン、と言ってください。"というセルバンテスの言語"課税のことは"言語だったが、の会議。スペインは、純粋な恥のために自分に消えることになった。真実は約トリニティEspanyolíssimaのpunyeteraすべてが茶番、巨大なプロポーション、横領、ヨーロッパの歴史の中で比類のないの嘘です、世界には約発見し、その時間の経過は、明らかにもかかわらず、嘘はとても大きかった、我々は最後に、すべての障害にもかかわらず、トレースを、ワンクリックで新技術の普及に役立つ:www.histocat.cat が今日。スペインでは、暗い時代をもたらす、無限恥の黒。巨大な隕石は大気中に、それを入力し、非常に短い時間のすべてはまだ歴史の中で最大の横に正しいに読み込まれます。多くの笑い今から。


さようならスペイン!


---------------------------------------------------------


भारत (कातालान संस्कृति पोर्टल)

Columbus, Cervantes और स्पेनिश झंडा चोरी कर रहे हैं


स्पेन जो बिखर जाता है क्योंकि हर कोई यह इस बिंदु पर देखता है. एक विशाल उल्का अनुपात है कि करने के लिए सही स्पेन की नींव मारा प्रक्षेपवक्र लेता आ, क्या कहा जा सकता है "भेज Espanyolíssima ट्रिनिटी" और यह बकवास करने के लिए. क्योंकि तीन प्रमुख प्रतीक, "स्पेनिश" राष्ट्र कि वे "कोलंबस", "Cervantes और" स्पेनिश झंडा "है बस बड़ी गबन Glories Catalanes कॉल के भावनात्मक cornerstones.1. "कोलंबस."

कि कोलंबस था कॅटलन जल्दी बीसवीं सदी के बाद से जाना जाता है. 1927 में, उदाहरण के लिए, पेरू के लुइस Ulloa पहले से ही अपने fingertips में जानकारी के बहुत सारे के साथ कहा. कोलंबस की प्रतिमा के मूल में यह मांग की जानी चाहिए. नरसंहार युद्ध, निराला और नाजी यातना शिविर 40 साल पहले और पहले से ही 18 Bilbeny कि जॉर्ज, कातालुन्या के ऐतिहासिक स्टडीज (FEHC, www.histocat.com), के लिए फाउंडेशन खरोंच करने के लिए शुरू हुई पहुँच . पिछले तीन पुस्तकों के बाद, बस अपने चौथे और अंतिम बार प्रकाशित किया गया है, "क्रिस्टोफर कोलंबस: Catalonia प्रिंस" (एक प्रकार की मलायी नाव सम्पादकीय). अब दूसरी तरफ से जो लोग "" contementida अधिकारी के बारे में कुछ साबित करना है. अमेरिका में भी डिस्कवरी चैनल पर सुनिश्चित करना है कि सबसे उचित परिकल्पना कातालान है कोलंबस बारे में एक वृत्तचित्र प्रसारित. अब हम जानते हैं कि कोलंबस एक महान बार्सिलोना था, कोर्ट से जुड़ा है, और सैन्य विशेषज्ञ नाविक, युग है कि भूमध्य और कैनरी द्वीप वर्चस्व की समुद्री और सैन्य शक्ति के भाग के आधार कातालान अटलांटिक थे XV-XIV, जो Empordà से बाहर चिपक के दौरान जब वह Ter की बारी तलछट नीचे दबे होने से पहले एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था और समुद्र तट आज हम देखते हैं, जो क्राउन से धन प्राप्त पर बनाया आरागॉन,) जो वाइसराय (कातालान प्रभारी के पद जीता है, वहाँ यूरोप भर में पुराने नक्शों अमेरिका भर में चार सलाखों के साथ पूर्ण ढाल के साथ कर रहे हैं, अब हम जानते हैं कि इटली आंतों को पत्र में, आंतों पूरा हस्ताक्षर किए, एम के साथ, और जारी रखा catalanades लिखते हैं ... अब है कि हम यह सब जानते हैं, को देखने के लिए जो मूर्ख है कि अब 12 अक्तूबर को मनाया से हिस्पैनिक पर्व पर punyetera बिना गिर जाएगा शर्म की बात है में प्रमुख हैं.2. Cervantes ".

कोलंबस के अनुसंधान की रेखा के बाद, और गहराई में सोलहवीं और सत्तरहवाँ (सदियों सदियों की भयानक सेंसरशिप का अध्ययन ठीक स्पेनिश साहित्य, जो आया प्रकल्पित सोने कातालान सिर्फ साहित्य के सुनहरे सदियों के बाद ... स्पष्ट है! ... "अस्वीकृत "!!), Bilbeny ही शोधकर्ता पता चलता है कि जॉर्ज कातालान में प्रकाशित पुस्तकों नहीं मिलता, और न ही नहीं, बल्कि सीधे, तुम कुछ भी किया जा रहा retouched या अनुवाद के बिना नहीं प्रकाशित कर सकते हैं सकता है सेंसर के द्वारा. Cervantes के रूप में एक Alcala de Henares के किसी भी व्यक्ति नहीं था जाना जाता है, लेकिन एक शिक्षित व्यक्ति कोर्ट से जुड़ा है, कि जीवन के क्राउन आरागॉन के क्षेत्रों चाल , कि डॉन Quixote समय आयोजित किया गया था (और बड़े पैमाने पर शुरुआत में जारी की स्पैनिश शिष्टजन का एक मजाक है) बस प्रदेशों anticastellans (वालेंसिया, बार्सिलोना, पुर्तगाल और फ़्लैंडर्स) पर. हम परिवार के नौकर, Jijona, बिल्कुल स्थिर और Cervantes, लड़ाइयों और कारावास की पारिवारिक जीवन के लिए का इतिहास पता
भूमध्य शामिल थे. हम जानते हैं कि Cervantes यूरोप में सबसे सुंदर शहर है, जो लगातार Spaniards, जो कातालान राजधानी प्रशंसा की बात की खिल्ली उड़ाते हैं के रूप में टोक्यो की बात करते हैं, बार्सिलोना में पागल Quixote अभी वापस डॉन, आग Tirant लो ब्लैंक, बचत Quixote catalanades से भरा है और संरक्षित बार्सिलोना का पहला संस्करण है, ग़लत साबित Alcala में Cervantes के जन्म ... और बहुत, बहुत, बहुत सी बातें है कि कुछ कातालान Cervantes, या हम "माइकल नौकर कहना चाहिए के रूप में दाऊद साइंस के विषय पर एक वृत्तचित्र जारी दिनों में". देखो कौन बेवकूफ है कि अब से करने के लिए स्पेनिश "Cervantes 'punyetera बिना गिर जाएगा की भाषा सिर शर्म से कॉल की हिम्मत.3. "स्पेनिश झंडा."

हम जानते हैं कि कातालान झंडा, चार लाल (सलाखों के या एक पीले रंग की पृष्ठभूमि पर 2 या 3, या 4 या 5 या 6 ... के रूप में मध्य युग के दौरान आम था) यूरोप में सबसे पुराना झंडा है सदियों कि आरागॉन confederates के सभी राज्यों, दोनों से पहले और 1714 के बाद की पहचान के लिए जब से अधिक प्रलेखित, खींचा और पेंट, जो इतना सहा है कि आज भी आ गया है ... और झंडा बदल "अब देर अठारहवें (सदी में चार्ल्स क्ष्क्ष्क्ष् के एक डिक्री का परिणाम स्पेनिश" है!) और था (निर्वाचित ... संभावना के बीच संयोग ओह कई अन्य विकल्पों के आधार पर) के बीच क्षैतिज लाल पट्टी एक पीले रंग की पृष्ठभूमि पर (!!). संक्षेप में, स्पेनिश झंडा एक सस्ते नकल है, एक दुर्विनियोजन, प्राचीन कातालान झंडा का एक साहित्यिक चोरी. इन शर्तों के तहत, जो दीया डे ला Hispanidad मनाने के एक झंडे लहराते हिम्मत को देखने के लिए "Español" विशाल प्लाजा आंतों में कहा, "कि Cervantes की भाषा" कभी नहीं कराधान के "भाषा थी, लेकिन की बैठक.स्पेन के लिए शर्म की बात के लिए खुद को शुद्ध करने के लिए गायब बारे में है. के बारे में ट्रिनिटी Espanyolíssima punyetera सच्चाई यह है कि सब कुछ एक प्रहसन, भारी अनुपात, यूरोपीय इतिहास में एक बेजोड़ दुर्विनियोजन के एक झूठ है, दुनिया को खोजने के बारे में है, कि समय बीतने के, एक स्पष्ट रूप से होने के बावजूद झूठ इतना बड़ा था कि आज हम एक अंत का पता लगाने, सभी बाधाओं के बावजूद, और मदद एक सिंगल क्लिक के साथ नई प्रौद्योगिकियों का प्रसार: www.histocat.cat मिला.स्पेन में आप अंधेरे बार लाने के लिए, अनंत शर्म की स्याही. विशाल उल्का सिर्फ यह वायुमंडल में प्रवेश किया, और एक बहुत ही कम समय सब कुछ अभी भी इतिहास में सबसे बड़ा झूठ सही में भरा हुआ है. अब से, एक बहुत हँसते हैं.


स्पेन अलविदा!
avatar
Portalcat
Admin

Nombre de missatges : 3515
Fecha de inscripción : 30/10/2009
Edad : 32
Ubicació : Barçalona

http://portalcatala.forocatalan.com

Tornar a dalt Ir abajo

Re: Colom, Cervantes i la bandera espanyola són robatoris

Missatge por Contenido patrocinado


Contenido patrocinado


Tornar a dalt Ir abajo

Tornar a dalt


 
Permisos d'aquest fòrum:
No pots respondre a temes en aquest fòrum